ปาล์มบังสูรย์

ปาล์มบังสูรย์   เป็นปาล์มที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบ   ใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   สวยงามเหมือนกับตัดแต่งขึ้นมา   ในต่างประเทศเปรียบใบปาล์มนี้มีลักษระเป็นรูปเพชรตัด (Diamond   Shape)   หรือใบพาย   (Paddle)   มีพบมากในป่าบนเขาสูงต่อแดนไทย-มาเลเซีย   คนพื้นเมืองเรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   “บูเก๊ะลีแป” โดยคำว่า   บูเก๊ะ    มาจาก   บูกิต      เป็นภาษามาลายู   แปลว่า   ภูเขา    ส่วนคำว่าลีแป   นั้นแปลว่า   ตะขาบ   ฉนั้นคำว่า   บูเก๊ะลีแป   จึงแปลว่า   ตะขาบภูเขา เข้าใจว่าชาวบ้านคงเรียกชื่อจากช่อดอกของปาล์มชนิดนี้   ซึ่งดูคล้ายๆตะขาบ   ภายหลังในปี   พ.ศ.2517   อาจารย์ประชิด   วามานนท์   ผู้รับหน้าที่จัดสวนและตกแต่งบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   จังหวัดนราธิวาส   เห็นว่าปาล์มชนิดนี้ใบมีรูปทรงเหมือนเครื่องสูง   หรือเครื่องขัตติยราชประเพณี   ซึ่งใช้บังแสงแดดในพิธีแห่   โดยเสด็จขบวนพระยุหยาตราที่เรียกว่า   “บังสูรย์”   (บังแสงแดด)   จึงนำนามเครื่องสูงนี้มาตั้งชื่อปาล์มชนิดนี้ว่า   “ปาล์มบังสูรย์”


ปาล์มบังสูรย์ต้องเลี้ยงในสแลน 80 %(แสงผ่านได้ 20 %)อยู่กลางแดดไม่ได้


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปี


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปีเช่นกัน

ปาล์มบังสูรย์ จัดอยู่ในสกุล   Teysmannia ในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน   4 ชนิด   พบมากอยู่ในแหลมมาลายู   คือภาคใต้ขอประเทศไทย   เช่น   จังหวัดนราธิวาส   จังหวัดยะลา   ประเทศมาเลเซีย   สุมาตราเหนือ   บอรืเนียว   โดยแบ่งชนิดดังน

ี้

ชนิดที่ 1 เป็นปาล์มบังสูรย์ที่พบในจังหวัดนราธิวาส เป็นชนิดใบกว้างใหญ่ทรงข้าวหลามตัดสีเขียวทั้งบนใบและใต้ใบ   ไม่มีลำต้น   ไม่แตกหน่อ   เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ก้านใบโผล่ จากพื้นดิน ยาวสุดประมาณ 3 ฟุต   มีสีเขียวเหมือนใบ   มีหนามเล็กๆสั้นๆ เรียงกันเป็นระเบียบตามความยาวของก้านใบทั้ง 2 ข้าง   ก้านใบอวบแบนใหญ่จากโคนแล้วเรียวเล็กไปถึงโคนใบ          ใบเป็น สีเขียวสดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   เรียงสลับกันโดยรอบเป็นกอใหญ่   ใบกว้างประมาณ 3 ฟุต ยาวสุดประมาณ 6 ฟุต ปลายใบโค้งมนเล็กน้อย   ตัวใบเป็นจับพับคล้ายผ้าอัดจีบละเอียดทอดยาวไปตามแนวใบทั้งสองข้างจะมีหน มเล็กๆละเอียดตลอดความยาวของใบ   ใบจะโผล่จากกอประมาณ 6-10   ใบ/ปี         ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อสั้นๆยาวประมาณหกนิ้วโค้งลงบิดเบี้ยวเล็กน้อย   ดูคล้ายตะขาย   (ลีแป)   ดอกออกระหว่างก้านใบ   ดอกเล็กๆสีขาวครีม   จั่นยาวประมาณสิบสองนิ้ว   มีสีน้ำตาลอมแดง   เมื่อผสมเกษรแล้วจะติดผลเป็นทะลายผลใหญ่เปลือกขรุขระคล้ายผลลิ้นจี่   เมล็ดภายในกลมเรียบแข็ง   เปลือกบางสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดเกาลัด   เรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   Teysmannia altifrons
ชนิดที่ 2 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ต่างกันที่ใต้ใบมีสีเป็นสีเทาควันบุหรี่   หรือสีเงิน   เมล็ดภายในกลมผิวไม่เรียบแบบชนิดที่ 1 ผิวเมล็ดเหมือนผิวลูกกอฟท์   ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า   Grey teysmannia or    Silver teysmannia ชนิดนี้หายากแต่พบได้ในประเทศมาเลเชียบ้างไม่มากนัก


ปาล์มบังสูรย์หลังขาว

ชนิดที่   3 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1   แต่ต่างกันที่มีลำต้นดิ่งตรงสูงเหมือนต้นมะพร้าว   แต่เล็กกว่าและเตี้นกว่า   โดยสูงสุดประมาณ 10 ฟุต   เรียกว่า   Trunked tersmannia

ชนิดที่ 4 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ใบมีความยาวมากก่วาความกว้าง   เป็นชนิดที่หายาก   คือใบกว้าง 1 ฟุตครึ่ง   แต่ยาวถึง   8 ฟุต   ใบมีสีเขียวสด   เรียกว่า   Lanceolate teysmannia
การขยายพันธุ์ เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นปาล์มต้นเดี่ยว   ไม่มีกิ่งก้าน แขนง ไม่แตกหน่อ   จึงขยายพันธุ์ได้วิธีเดียวคือ การเพาะเมล็ด   โดยคัดเมล็ดที่แก่จัด เปลือกเมล็ดเป็นสีน้ำตาลเรียบไม่แตก แช่ยากันเชื้อรานานประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วนำมาเพาะในวัสดุเพาะ   โดยใช้ทรายอย่างเดียว   หรือทรายผสมขี้เถ้าแกลบ   หรือทรายผสมขุยมะพร้าว   โดยใช้วัสดุเพาะหนาประมาณ 6 นิ้ว   แล้วกลบเมล็ดพอมิดด้วยวัสดุเดียวกัน รดน้ำอย่าให้วัสดุแห้ง ใช้เวลา 60 วัน   แล้วรื้อแปลงเพาะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่งอกแล้ว (ออกรากแล้ว)   ไปชำในถุงหรือกระถางต่อไป   ส่วนเมล็ดที่เหลือหากไม่เสียก็นำกลับไปเพาะไว้อีก   โดยจะรื้อแปลงเพาะทุกๆ 30 วัน จนกว่าเมล็ดจะหมด


เมล็ดปาล์มบังสูรย์


เมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้ว

การปลูกโดยนำเมล็ดที่งอกแล้ว   ไปปลูกในกระถางหรือถุงดำขนาด 4″x10″ พับข้าง(หรือ 8″x10″)   โดยใช้ดินปลูกประกอบด้วยหน้าดินส่วนหนึ่งผสมกับแกลบดิบหรือขุยมะพร้าว หรือทั้งสองอย่าง ในอัตราส่วน 1:1 เติมปุ๋ยคอกประมาณ 5-10 %   โดยฝังรากของปาล์มลงในดินปลูกแล้วกลบเทล็ดพอมิดด้วยดินปลูกอีกทีหนึ่ง   รดน้ำให้ชุ่ม   วางไว้ในร่มรำไร   (มีแสงประมาณ   10-20%)   รากก็จะเจริญลงไปในดินปลูกในระดับหนึ่งแล้วสร้างตายอดแทงขึ้นมาเป็นใบจาก ดินปลูก   พร้อมกับแตกรากฝอยในที่ใต้จุดที่เกิดยอด   โดยใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ 2-3   เดือน   จึงจะเห็นใบโผล่ออกจากดินปลูก   เลี้ยงไว้อายุ 1 ปีจะได้ต้นขนาด 2-3 ใบ   ใบกว้าง 2-3 นิ้ว   อายุ 2 ปีจะได้ต้นขนาด 5-6 ใบ ใบกว้าง   4-6 นิ้ว
การดูแลรักษา เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นไม้ในป่าเขาดิบชื้นและเป็นไม้ชั้นล่างใต้ต้นไม้ ใหญ่   จึงไม่ชอบแสงแดดจัด   การปลูกเลี้ยงไว้ในที่กลางแจ้งจะทำให้ใบไหม้ตายได้   การปลูกเลี้ยงจึงต้องปลูกเลี้ยงในที่ที่แสงแดดส่องโดยตรงไม่ถึง   เช่น   ใต้ต้นไม้ใหญ่   ใต้ชายคาบ้าน   หรือในบ้านที่มีแสงบ้าง   หรือใต้ซาแลน(พลาสติกกรองแสง)   หรือใต้นั่งร้านระแนงที่ก่อสร้างขึ้นมาให้มีแสงผ่านได้   10-20 %(กรองแสง80%)
น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ   โดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินปลูกแห้งแล้วค่อยรด   ควรจะรดน้ำทุกวัน โดยรดน้อยแต่บ่อยครั้ง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวโดยให้ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 1-2 ครั้ง   หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ให้คราวละน้อยๆตามแต่ควร เดือนละครั้ง   จะทำให้ใบมีสีเขียวเข้มขึ้น

โรค สำหรับปาล์มบังสูรย์เรื่องโรคไม่ ค่อยมีปัญหามากนักอาจมีบ้างที่เกิดจากเชื้อรา   บางชนิดที่ทำให้ใบเป็นด่างจุดสนิมสีน้ำตาล   ทำให้ต้นลดความสวยงามลงไปได้มาก จึงควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันเชื้อราบ้างเป็นครั้งคราว
แมลง แมลงที่พบมากในปาล์มบังสูรย์   ได้แก่ตั้กแตนแมลงปีกแข็ง   และหนอนหนังเหนียว   จะกัดกินใบขณะใบยังอ่อนทำให้ใบเสียได้    นอกจากนี้ยังมีหนอนเจดีย์ จะเกาะอยู่ใต้ใบกินใบเป็นรู เป็นจุดเต็มทั้งใบได้   ทำให้ความสวยงามลดน้อยลงไปได้มาก   ควรฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อพบเห็นแมลงระบาด

123 Comments

 1. วรศักดิ์:

  คุณกิตติครับถ้าปลูกในกระถาง มีแสงสว่างแต่ไม่โดนแดดเลย
  สามารถปลูกได้หรือไม่ครับ อยู่สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก
  ราคาค่าจัดส่งเท่าไรครับ ขอดูต้นใหญ่อีก 1 ต้นเพื่อพิจารณา

 2. กิตติ:

  ตอบคุณวรศักดิ์ ปลูกได้ครับ ดีกว่าด้วย ปาล์มบังสูรย์ไม่ชอบแดด ต้องการแค่รำไร  (10-20% ก็พอ)  ถ้าโดนแดดเต็มๆไม่ได้ครับ  อืกหนึ่งต้นต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ  เรื่องจัดส่งให้ส่งทางไหนครับ  ทางรถไฟรับหัวลำโพงได้มั้ยครับ ส่งวันเดี๋ยวถึง

 3. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ อยากให้ส่งทาง โลจิสโพส ครับไม่ต้องรับส่งหลายต่อครับ เพราะนำไปปลูกที่สุพรรณบุรีครับ

  ผมรบกวนสอบถามคุณกิตติครับว่า พอจะเป็นธุระหาต้นลูกลังแขต้นใหญ่หน่อยให้ได้มั้ยครับ เพราะเป็นไม้

  บ้านคุณกิตติ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 4. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์  ครับได้ครับ ผมส่งรูปไปเพิ่มแล้ว  จะเอาทั้งสามต้นเลยป่าวจะได้คำนวณค่าส่งได้ถูกครับ  ส่วนต้นรังแข ขอผมหาก่อนนะครับ เพราะเท่าที่เห็นมีแต่ต้นใหญ่มาก ยังไม่เห็นต้นที่ขนส่งได้เลยครับ
   

 5. วรศักดิ์:

  คุณกิตติ ตกลงผมชอบต้น 2200 ต้นแรกครับ สอบถามรวมค่าส่งโดยโลจิสโพส เป็นเงินเท่าไรครับ
  ผมจะได้โอนเงินให้ พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งครับ

 6. กิตติ:

  ตอบคุณวรศักดิ์   ค่าส่งโลจิก 520บาท รวมค่าต้นไม้2200บาท เป็น 2720 บาทครับ  ถ้าส่งด่วนรับของที่ไปรษณีย์ เพิ่มอีก 100 บาทครับ
   

 7. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ตกลงผมสั่งซื้อ 1 ต้นครับเป็นต้นแรกที่แจ้งไว้ครับ ให้ส่งตามที่อยู่ ปณ.ปลายทางอำเภอสามชุก
  ผู้รับ คุณณรงค์ หิรัญวงศ์
  91 หมู่ 4 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
  จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  ผมจะโอนเงินให้ในบัญชีธนาคารธนชาติ  เป็นเงินทั้ง 2,820.00
  จะโทรแจ้งอีกครั้งครับ

 8. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ส่งตามที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ครับเพิ่มเบอร์มือถือครับ 081-8256285 และ 087-9576233

 9. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์ วันศุกร์ส่งให้ครับ
   

 10. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ผมโอนเงินผ่านธนาคารธนชาติไม่ได้ ด้รับแจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
  ผมจะไปโอนผ่านธนาคารกสิกรไทยให้ภายในวันนี้ครับ

 11. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์ 
  เช้านี้ส่งของให้แล้ว เลขพัศดุ LB017274896TH
  ขอบคุณครับ 

 12. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ผมได้รับของเรียบร้อยครับ ขอบคุณมาก

 13. บพิตร ทองศักดิ์:

  ตอนนี้มีพันธ์บังสูรย์อีกหรือเปล่าครับ พันธ์อะไร ราคาขายอย่างไรครับ ต้องการปลูกที่ตรังครับจำนวน 20 ตัน ขอบคุณครับ

 14. กิตติ:

  ตอบคุณบพิตร
  ไม่ทราบจะเอาขนาดไหนครับ มีขนาดเล็กจนใหญ่  ใหญ่สุดก็ประมาณ 2500 บาทครับ 

 15. เผือก:

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวมั้ยครับ

 16. กิตติ:

  ไม่มีครับ
   

 17. พิสิษฐ์:

  สวัสดีครับ
  พอจะมีต้นกระพ้อหนู่ และปาล์มเจ้าเมืองตรังบ้างหรือเปล่าครับ
  อยากได้อย่างละสองต้นครับ
  ขอบคุณครับ

 18. กิตติ:

  กระพ้อหนูต้นละ800ครับ  ส่วนเจ้าเมืองตรังต้นละ300บาทครับ  ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งครับ

 19. เอกธนัช:

  มีเมล็ดปาล์มบังสรูย์ที่รากงอกแล้วหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ จัดส่ง EMS ครับ

 20. kitti:

  เมล็ดหมดแล้วครับ

 21. ball:

  ปาล์มบังสูรย์ กับกระพ้อหนูที่เป็นต้นยังมีไหมครับ

 22. โจ๊ก:

  สวัสดีครับ คุณกิตติรับปาล์มบังสุรย์ขนาด 5 ใบ 1 ต้น จัดส่งรถไฟปลายทางบางซื่อ ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณ

 23. กิตติ:

  ตอบคุณโจ๊ก ขนาด5ใบต้นละสองร้อยครับ ค่าส่งทางรถไฟขั้นต่ำ150บาทครับ
  ถ้ามีไลน์ แอดมาครับ ID kittikolok

 24. โจ๊ก:

  คุณกิตติ ผมโจ๊กโอนเงิน350.-ธนาคารกรุงไทยแล้วครับวันนี้เวลาประมาณ 10.45 ช่วยส่งตามนี้ครับ นายสมเกียรติ์ โพธิลิ้มธนา 300/125 หมู่13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร0922634118 ปลายทางสถาณีบางซื่อขอบคุณครับ

 25. กิตติ:

  ขอบคุณครับ

 26. เบิร์ด:

  สวัสดีครับ ขอสอบถาม ปาล์มบังสุรย์ และปาล์มบังสุรย์หลังขาว ต้นใหญ่ๆ หน่อย มีขนาดใหนบ้างครับ ถ้าสะดวกส่งรูปที่เมล์ให้ด้วยนะครับ พร้อมราคาด้วยครับ ขอบคุณครับ

 27. kitti:

  @เบิร์ด ครับแล้วจะเมลไปไห้ครับ ถ้ามีไลน์ไลน์เอาดีกว่า ไอดีไลน์ผม kittikolok ขอบคุณครับ

 28. เบิร์ด:

  ครับผม ID Line : julybird ครับ

 29. Chalermdech:

  สวัสดีครับคุณกิติ ผมสนใจ ต้นปาร์มบังสูรย์หลังขาว และบังปาร์มบังสูรย์ ขนาด ประมาณ 10 นิ้วพอมีปล่อยบ้างมั้ยคับ

 30. หนุ่ม:

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวบ้างหรือเปล่าครับ หรือต้นเล็กๆก็ได้ครับขอราคาด้วย

 31. Emelia:

  I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply on your visitors?
  Is going to be again frequently how to hack facebook
  account password for free with software download (Emelia) inspect new
  posts

 32. Bob.Nopadon:

  อยากได้แบบใบแคบ ราคาสักเท่าไหร่ครับ

 33. Bob.Nopadon:

  ขอราคาตัวหลังขาวด้วยครับ 0816577789 lineid.meebob

ใส่ความเห็น