ปาล์มบังสูรย์   เป็นปาล์มที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบ   ใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   สวยงามเหมือนกับตัดแต่งขึ้นมา   ในต่างประเทศเปรียบใบปาล์มนี้มีลักษระเป็นรูปเพชรตัด (Diamond   Shape)   หรือใบพาย   (Paddle)   มีพบมากในป่าบนเขาสูงต่อแดนไทย-มาเลเซีย   คนพื้นเมืองเรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   “บูเก๊ะลีแป” โดยคำว่า   บูเก๊ะ    มาจาก   บูกิต      เป็นภาษามาลายู   แปลว่า   ภูเขา    ส่วนคำว่าลีแป   นั้นแปลว่า   ตะขาบ   ฉนั้นคำว่า   บูเก๊ะลีแป   จึงแปลว่า   ตะขาบภูเขา เข้าใจว่าชาวบ้านคงเรียกชื่อจากช่อดอกของปาล์มชนิดนี้   ซึ่งดูคล้ายๆตะขาบ   ภายหลังในปี   พ.ศ.2517   อาจารย์ประชิด   วามานนท์   ผู้รับหน้าที่จัดสวนและตกแต่งบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   จังหวัดนราธิวาส   เห็นว่าปาล์มชนิดนี้ใบมีรูปทรงเหมือนเครื่องสูง   หรือเครื่องขัตติยราชประเพณี   ซึ่งใช้บังแสงแดดในพิธีแห่   โดยเสด็จขบวนพระยุหยาตราที่เรียกว่า   “บังสูรย์”   (บังแสงแดด)   จึงนำนามเครื่องสูงนี้มาตั้งชื่อปาล์มชนิดนี้ว่า   “ปาล์มบังสูรย์”


ปาล์มบังสูรย์ต้องเลี้ยงในสแลน 80 %(แสงผ่านได้ 20 %)อยู่กลางแดดไม่ได้


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปี


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปีเช่นกัน

ปาล์มบังสูรย์ จัดอยู่ในสกุล   Teysmannia ในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน   4 ชนิด   พบมากอยู่ในแหลมมาลายู   คือภาคใต้ขอประเทศไทย   เช่น   จังหวัดนราธิวาส   จังหวัดยะลา   ประเทศมาเลเซีย   สุมาตราเหนือ   บอรืเนียว   โดยแบ่งชนิดดังน

ี้

ชนิดที่ 1 เป็นปาล์มบังสูรย์ที่พบในจังหวัดนราธิวาส เป็นชนิดใบกว้างใหญ่ทรงข้าวหลามตัดสีเขียวทั้งบนใบและใต้ใบ   ไม่มีลำต้น   ไม่แตกหน่อ   เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ก้านใบโผล่ จากพื้นดิน ยาวสุดประมาณ 3 ฟุต   มีสีเขียวเหมือนใบ   มีหนามเล็กๆสั้นๆ เรียงกันเป็นระเบียบตามความยาวของก้านใบทั้ง 2 ข้าง   ก้านใบอวบแบนใหญ่จากโคนแล้วเรียวเล็กไปถึงโคนใบ          ใบเป็น สีเขียวสดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   เรียงสลับกันโดยรอบเป็นกอใหญ่   ใบกว้างประมาณ 3 ฟุต ยาวสุดประมาณ 6 ฟุต ปลายใบโค้งมนเล็กน้อย   ตัวใบเป็นจับพับคล้ายผ้าอัดจีบละเอียดทอดยาวไปตามแนวใบทั้งสองข้างจะมีหน มเล็กๆละเอียดตลอดความยาวของใบ   ใบจะโผล่จากกอประมาณ 6-10   ใบ/ปี         ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อสั้นๆยาวประมาณหกนิ้วโค้งลงบิดเบี้ยวเล็กน้อย   ดูคล้ายตะขาย   (ลีแป)   ดอกออกระหว่างก้านใบ   ดอกเล็กๆสีขาวครีม   จั่นยาวประมาณสิบสองนิ้ว   มีสีน้ำตาลอมแดง   เมื่อผสมเกษรแล้วจะติดผลเป็นทะลายผลใหญ่เปลือกขรุขระคล้ายผลลิ้นจี่   เมล็ดภายในกลมเรียบแข็ง   เปลือกบางสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดเกาลัด   เรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   Teysmannia altifrons
ชนิดที่ 2 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ต่างกันที่ใต้ใบมีสีเป็นสีเทาควันบุหรี่   หรือสีเงิน   เมล็ดภายในกลมผิวไม่เรียบแบบชนิดที่ 1 ผิวเมล็ดเหมือนผิวลูกกอฟท์   ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า   Grey teysmannia or    Silver teysmannia ชนิดนี้หายากแต่พบได้ในประเทศมาเลเชียบ้างไม่มากนัก


ปาล์มบังสูรย์หลังขาว

ชนิดที่   3 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1   แต่ต่างกันที่มีลำต้นดิ่งตรงสูงเหมือนต้นมะพร้าว   แต่เล็กกว่าและเตี้นกว่า   โดยสูงสุดประมาณ 10 ฟุต   เรียกว่า   Trunked tersmannia

ชนิดที่ 4 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ใบมีความยาวมากก่วาความกว้าง   เป็นชนิดที่หายาก   คือใบกว้าง 1 ฟุตครึ่ง   แต่ยาวถึง   8 ฟุต   ใบมีสีเขียวสด   เรียกว่า   Lanceolate teysmannia
การขยายพันธุ์ เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นปาล์มต้นเดี่ยว   ไม่มีกิ่งก้าน แขนง ไม่แตกหน่อ   จึงขยายพันธุ์ได้วิธีเดียวคือ การเพาะเมล็ด   โดยคัดเมล็ดที่แก่จัด เปลือกเมล็ดเป็นสีน้ำตาลเรียบไม่แตก แช่ยากันเชื้อรานานประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วนำมาเพาะในวัสดุเพาะ   โดยใช้ทรายอย่างเดียว   หรือทรายผสมขี้เถ้าแกลบ   หรือทรายผสมขุยมะพร้าว   โดยใช้วัสดุเพาะหนาประมาณ 6 นิ้ว   แล้วกลบเมล็ดพอมิดด้วยวัสดุเดียวกัน รดน้ำอย่าให้วัสดุแห้ง ใช้เวลา 60 วัน   แล้วรื้อแปลงเพาะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่งอกแล้ว (ออกรากแล้ว)   ไปชำในถุงหรือกระถางต่อไป   ส่วนเมล็ดที่เหลือหากไม่เสียก็นำกลับไปเพาะไว้อีก   โดยจะรื้อแปลงเพาะทุกๆ 30 วัน จนกว่าเมล็ดจะหมด


เมล็ดปาล์มบังสูรย์


เมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้ว

การปลูกโดยนำเมล็ดที่งอกแล้ว   ไปปลูกในกระถางหรือถุงดำขนาด 4″x10″ พับข้าง(หรือ 8″x10″)   โดยใช้ดินปลูกประกอบด้วยหน้าดินส่วนหนึ่งผสมกับแกลบดิบหรือขุยมะพร้าว หรือทั้งสองอย่าง ในอัตราส่วน 1:1 เติมปุ๋ยคอกประมาณ 5-10 %   โดยฝังรากของปาล์มลงในดินปลูกแล้วกลบเทล็ดพอมิดด้วยดินปลูกอีกทีหนึ่ง   รดน้ำให้ชุ่ม   วางไว้ในร่มรำไร   (มีแสงประมาณ   10-20%)   รากก็จะเจริญลงไปในดินปลูกในระดับหนึ่งแล้วสร้างตายอดแทงขึ้นมาเป็นใบจาก ดินปลูก   พร้อมกับแตกรากฝอยในที่ใต้จุดที่เกิดยอด   โดยใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ 2-3   เดือน   จึงจะเห็นใบโผล่ออกจากดินปลูก   เลี้ยงไว้อายุ 1 ปีจะได้ต้นขนาด 2-3 ใบ   ใบกว้าง 2-3 นิ้ว   อายุ 2 ปีจะได้ต้นขนาด 5-6 ใบ ใบกว้าง   4-6 นิ้ว
การดูแลรักษา เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นไม้ในป่าเขาดิบชื้นและเป็นไม้ชั้นล่างใต้ต้นไม้ ใหญ่   จึงไม่ชอบแสงแดดจัด   การปลูกเลี้ยงไว้ในที่กลางแจ้งจะทำให้ใบไหม้ตายได้   การปลูกเลี้ยงจึงต้องปลูกเลี้ยงในที่ที่แสงแดดส่องโดยตรงไม่ถึง   เช่น   ใต้ต้นไม้ใหญ่   ใต้ชายคาบ้าน   หรือในบ้านที่มีแสงบ้าง   หรือใต้ซาแลน(พลาสติกกรองแสง)   หรือใต้นั่งร้านระแนงที่ก่อสร้างขึ้นมาให้มีแสงผ่านได้   10-20 %(กรองแสง80%)
น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ   โดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินปลูกแห้งแล้วค่อยรด   ควรจะรดน้ำทุกวัน โดยรดน้อยแต่บ่อยครั้ง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวโดยให้ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 1-2 ครั้ง   หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ให้คราวละน้อยๆตามแต่ควร เดือนละครั้ง   จะทำให้ใบมีสีเขียวเข้มขึ้น

โรค สำหรับปาล์มบังสูรย์เรื่องโรคไม่ ค่อยมีปัญหามากนักอาจมีบ้างที่เกิดจากเชื้อรา   บางชนิดที่ทำให้ใบเป็นด่างจุดสนิมสีน้ำตาล   ทำให้ต้นลดความสวยงามลงไปได้มาก จึงควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันเชื้อราบ้างเป็นครั้งคราว
แมลง แมลงที่พบมากในปาล์มบังสูรย์   ได้แก่ตั้กแตนแมลงปีกแข็ง   และหนอนหนังเหนียว   จะกัดกินใบขณะใบยังอ่อนทำให้ใบเสียได้    นอกจากนี้ยังมีหนอนเจดีย์ จะเกาะอยู่ใต้ใบกินใบเป็นรู เป็นจุดเต็มทั้งใบได้   ทำให้ความสวยงามลดน้อยลงไปได้มาก   ควรฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อพบเห็นแมลงระบาด

This Post Has 132 Comments

 1. วัฒน์

  เรียนคุณกิติ สวนใหญ่และสวยนะครับ
  บางครั้งผมมีลูกค้าต้องการเมล็ดปาล์มบังสูรย์และหมากแดง รวมถึงต้นกล้า ถ้าผมจะสั่งซื้อมาขายต่อ จะคิดราคาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างไร่ครับ หรือถ้าผมมีออร์เดอร์ต้นกล้า หมากแดง และบังสูรย์ ถ้าซื้อและให้ทางคุณกิติ จัดส่งได้หรือไม่ ขอรายละเอียด ราคาเมล็ดพันธุ์ปาล์มทุกชนิดที่มีขาย และราคาต้นกล้าปาล์มทุกชนิดด้วยครับ ช่วยสงข้อมูลให้ทางอีเมล์ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 2. icestick

  ไม่ทราบว่าเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้วมีขายป่าวครับ แล้วราคาขายอยู่เท่าไหร่รบกวนเมล์แจ้งด้วยครับ

 3. icestick

  ช่วยแจ้งราคาเมล็ดตัวหลังขาวด้วยครับ ที่ส่งมาครั้งก่อนอ่านไม่ออกครับ

 4. มัง ตานี

  บังสูรย์หลังขาว ราคาเป็นอย่างไรครับ ทั้งแบบกล้า และเมล็ดครับ

 5. krienaro

  สวัสดีครับ
  ไม่ทราบว่าช่วงนี้ยังมีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ขายไหมครับ

 6. กิตติ

  เมล็ดปาล์มบังสูรย์จะมีขายช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ราคาเมล็ดบังสูรย์ ราคาเมล็ดละ 15 บาท ส่วนเมล็ดบังสูรย์หลังขาวยังไม่เปิดราคา ต้องมีของก่อนถึงจะเป็นราคาได้ แต่ก็ประมาณได้ว่า 30-60 บาทครับ ขอบคุณครับ

 7. krienaro

  ขอบคุณมากครับ แล้วผมจะติดต่อกลับไปใหม่นะครับ

 8. พี่ปุ๊

  น้าติครับ ผมปุ๊นะครับ ตอนนี้ผมมาภาคใต้แล้ว ทำงานที่เกาะสมุย เป็นหัวหน้าคนสวนอยู่ที่โรงแรม KC สมุย

 9. ศาล

  สนใจครับ มีเมื่อไหร่แจ้งผมด้วย 0804333385

 10. กิตติ

  รับทราบครับ ผอออศาล

 11. น้อย(คลองแงะ)

  จองบังสูรย์ธรรมดา,หลังขาว โปรดแจ้ง 087-6333700

 12. กิตติ

  รับทราบครับคุณน้อย(คลองแงะ)

 13. โรจน์

  จองเมล็ดบังสูรย์หลังขาวครับ 086-9021499 หรือแจ้งทางเมล

  ขอบคุณล่วงหน้าคับ

 14. กิตติ

  ขอบคุณครับคุณโรจน์ มีเมล็ดแล้วจะติดต่อไปครับ

 15. สมะ

  อยากทราบราคาบังสูรย์หลังขาว
  ตามขนาดครับ
  สนใจสั่งซื้อ ต้นกล้า และ เมล็ดครับ
  081-4016446

 16. กิตติ

  ตอบคุณสมะ บังสูรย์หลังขาวต้นกล้าและเมล็ดยังไม่มี ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณมากครับ

  กิตติ โทร 081 957 2614

 17. ไพบูลย์

  ขอจองเมล็ดบังสูรย์หลังขาวด้วยคนครับ ธรรมดาก็เอาครับ โปรดแจ้ง 089-6308889 หรือแจ้งทางเมล์ก็ได้ครับ

 18. ธีรยุทธ

  บังสูรย์ต้นใหญ่ยังมีอีกไหม

 19. กิตติ

  ตอบคุณธีรยุทธ
  บังสูรย์มีต้นสุดที่ใบกว้าง 10 นิ้วครับ ราคา 500 บาท
  ขอบคุณครับ

 20. จาย

  ต้องการต้นบังสูรย์ ไม่ทราบว่าจะส่ง ไปรษณีย์ ป่าวคับ ขนาด ใบกว้าง 10นิ้ว ถ้าไม่มีต้น เมล็ดก็ได้ ถ้ามีขอทราบราคา และค่าขนส่ง ผมกรุงเทพ

  จาย.

  ขอบคุณคับ

 21. กิตติ

  ตอบคุณจาย อยู่กรุงเทพ ส่งทางรถไฟ หรือรถทัวร์ดีกว่า บังสูรย์ใบกว้าง 10 นิ้ว ราคาต้นละ 500 บาท ค่าส่งรถไฟต้นแรก 150 บาท รับของที่สถานนีรถไฟ
  ขอบคุณครับ
  กิตติ โทร 081 957 2614

 22. จาย

  ขอบคุณครับ ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ไม่ทราบว่าได้ป่าวครับ พอดีบ้านไกลกันกับสถานีรถไฟ
  ขอบคุณครับ
  จาย

 23. เมธี

  สนใจต้นบังสูรย์ครับอยู่ระยองส่งไหมครับและสนใจเมล็ดบังสูรย์หลังขาวด้วยครับช่วยแจ้งทางmailด้วยครับ

 24. suraphol

  นับว่าเป็นสวนบังสูรย์ ที่มีต้นกล้า มากที่สุด นะครับ
  อยากได้ ต้นกล้าบังสูรย์ หลังขาว อายุ 1-2 ปี และ เมล็ด ครับ ช่วยเสนอราคาให้ด้วย อยากได้ 100ต้น ช่วยตอบทาง e-mail ครับ ราคาเท่าไร

 25. suraphol

  อยากได้ต้นบังสูรย์หลังขาว ครับ

 26. กิตติ

  ตอบคุณ suraphol
  บังสูรย์หลังขาวของหมด มีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบครับ
  ขอบคุณครับ

 27. นิรนาม

  มนัส จ.ตราด
  วันนี้นำเงินเข้าบัญชีธ.กสิกร 300 บาท แล้ว เพื่อสั่งเมล็ดปาล์มบังสูรย์ 20 เมล็ด FAX.สำเนาใบส่งเงินให้แล้วครับ

 28. pU

  เมล็ดบังบังสูรย์หลังขาวมีอีกช่วงไหนบ้างครับ อยู่นครศรี

 29. pU

  ตอนงานเดือนสิบที่นครผมได้ไปเที่ยวเจอบังสูรย์หลังขาวมีใบประมาณ 5 ใบ ขาย 800 บาท เขาบอกว่าซื้อมาจากแถวนราไม่รู้มากจากสวนพี่กิตติหรือเปล่าราคาที่สวนเท่าไหร่ครับ

 30. มนัส จ.ตราด

  คุณกิตติ
  เมล็ดบังสูรย์ที่งอกแล้วหมดหรือยังครับ
  มนัส ตราด

 31. มนัส จ.ตราด

  คุณกิตติ ปาล์มบังสูรย์3ใบกำลังอยากได้พรุ่งนี้โอนเงินแล้วจะFAXให้

 32. มนัส จ.ตราด

  คุณกิตติครับ วันนี้โอนเงินให้ 2,400 บาท แล้วครับ

 33. สุชาติ

  มีเมล็ดหลังขาวแล้วหรอครับ ถ้ามีแล้วแจ้งด้วยครับ

 34. อรรถพร บุญประเสริฐ

  เรียนคุณกิตติ
  ผมได้ส่งเงินจำนวน 600 บาทเพื่อสั่งซื้อเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้ว โดยโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาสุไหงโกลก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น.กรุณาส่งของมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 นายอรรถพร บุญประเสริฐ

  นับถือ
  อรรถพร

 35. กิตติ

  ตอบคุณอรรถพร
  ของส่งให้แล้ววันนี้ เลขที่พัสดุ EG 7790 5552 9 TH
  ขอบคุณมากครับ

 36. อรรถพร บุญประเสริฐ

  เรียนคุณกิตติ

  ได้รับเมล็ดปาล์มแล้วครับ

  อรรถพร

 37. chanin

  ผมโอนเงินแล้วนะครับ 600.-
  ส่งเมล็ดที่งอกแล้วให้ผมที่
  ชนินทร์ เต็มศิริศักดิ์
  22 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

  ขอบคุณนะครับ

 38. pooh

  ยังมีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ บ้างมั๊ยคะ
  จะขอซื้อที่งอกแล้วสัก 20 เมล็ดค่ะ
  ราคารวมค่าส่งแล้วเท่าไหร่ะ

 39. กิตติ

  ตอบคุณ pooh
  ยังมีครับ โอนเงินได้เลยครับ ของพร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

 40. pooh

  เรียน คุณกิตติ
  โอนเงินแล้วนะคะ 300.- ซือเมล็ดเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้วค่ะ
  Fax ใบโอนเงินให้แล้วค่ะ
  ของคุณค่ะ

 41. กิตติ

  ตอบคุณ pooh
  ส่งให้แล้ว อีเอมเอส เลขที่ EG783410172TH

 42. pooh

  ได้รับแล้วนะคะ
  เมล็ดดูสมบูรณ์มาก ๆ
  ขอบคุณค่ะ

 43. ปู

  เมล็ดบังสูรย์หลังขาวมีไหมครับช่วงนี้

 44. กิตติ

  ตอบคุณปู
  เมล็ดบังสูรย์หลังขาวยังไม่มีครับ
  ขอบคุณครับ

 45. พิชิต

  จองเมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาวด้วยครับ ถ้ามีช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะรอจนกว่าจะมีของครับ

 46. แขกคนแปลกหน้า

  จองเมล็ดบังสูยร์ ๔ ชนิด โทร 0860616117 อย่างละ ๑๐ เมล็ดที่งอกแล้ว

 47. แขกคนแปลกหน้า

  กล้าบังสูยร์ ๑-๒ ใบราคา……. ๔ ชนิด
  ช่วงนี้มีเมล็ดงอกอะไรบ้างครับ ตอบทางอีเมล์ก็ได้ครับ

 48. prapong

  มีเมล็ดบังสูรย์แบบเมล็ด งอกแล้วก็ได้ หรือ แบบกล้า1-2 ใบ
  ที่พอจะส่งทาง ems บ้างมั้ยครับ

 49. กิตติ

  ปาล์มบังสูรย์ ตอนนี้มีกล้าขนาด ๑ ใบ ราคา ๕๐ บาทต่อต้น ส่งทางไปรษณ๊ย์ โลจิกโพสได้ สังอย่างน้อย ๒๐ ต้น ค่าส่ง ๔๐๐ บาท

 50. แขกคนแปลกหน้า

  รับ ๒๐ ต้นครับ โอนเงินอย่างไร โทรบอกด้วยครับ 0860616117 หรือ kaktaipj@gmail.com

 51. แขกคนแปลกหน้า

  ส่ง ศักดิ์ชัย จั่นมณี ๒๔๐/๑ ซ.อิสรภาพ ๒๑ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม ๑๐๖๐๐
  รับ ๒๐ ต้นก่อน

 52. แขกคนแปลกหน้า

  วันนี้ไปรับของมาแล้วครับ (ปาลม์บังสูรย์)

  อยากสั่งปาลม์เจ้าเมืองตรัง ๑๐ ต้น (๑ ใบ)
  เจ้าเมืองถลาง ๑๐ ต้น (๑ ใบ)
  แล้วจะอนเงินไปให้

 53. นายสมชาย วัฒนจรัส

  ปาล์มบังสูรย์ที่โทรคุยไว้ ผมขอสั่ง 2 ต้น ที่อยู่สำหรับจัดส่ง นายสมชาย วัฒนจรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 081-4736051 โอนเงินแล้วจะโทรแจ้งครับ

 54. แอน

  อยากได้ต้นกล้าปาล์มบังสูรย์หลังขาวค่ะ ต้นละเท่าไรค่ะ และเมล็ดขายอย่างไรค่ะ แบบเมล็ดเพาะแบบงอกแล้วขายอย่างไรค่ะ อยู่ กรุงเทพฯ ค่ะ

 55. กิตติ

  ตอบคุณแอน
  บังสูรย์หลังขาวยังไม่มีเมล็ดและต้นกล้าเลยครับ ต้องดูเดือน พ.ย.ว่าจะได้เมล็ดมาหรือเปล่า

 56. ตอไม้

  ไม่ทราบว่าปีนี้จะมีบังสูรย์หลังขาวไม๊ครับ อยากได้พลาดมาปีนึงแล้ว

 57. กิตติ

  ยังไม่มีครับ ถ้ามีจะโพสทันทีเลยครับ

 58. จรูญ

  ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปี ราคาเท่าไหร่ครับ อยาอกได้มาปลูกที่บ้านสัก 2 ต้น

 59. กิตติ

  ตอบคุณจรูญ ประมาณ 1500 ครับ

 60. แซงค์

  อยากทราบว่าบังสูรย์หลังขาวมีหรือยังครับ ราคาเท่าไหร่ครับ

 61. karn

  ตอบแทนคุณกิตติค่ะ  ตอนนี้ยังไม่มีบังสูรย์หลังขาวเข้ามาใหม่เลยค่ะ  ยังไงแวะเข้ามาสอบถามได้  ขอบคุณค่ะ

 62. หนุ่ย

  แล้วถ้าเปนต้นที่เล็กที่สุดละคับ ราคาเท่าไรคับ

 63. kitti

  ตอบคุณหนุ่ย
  บังสูรย์ธรรมดา ต้นเล็กขนาด ๑ใบราคา ๕๐ บาท  ,สองใบ ๘๐ บาท  , ๓ใบ ๑๐๐ บาท ครับ

 64. วินัย

  ปีนี้มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์จำหน่ายหรือยัง ราคา-เงื่อนไขเป็นยังไง ขอรบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วย ขอบคุณมากครับ

 65. สมพร

  มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาว หรือ ต้นกล้าเหลืออยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามีขายยังไงครับ ช่วยแจ้งทางเมล์ด้วยครับ

 66. กิตติ

  ตอบคุณสมพร
  เมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาวยังไม่มีครับ ต้นกล้าก็ไม่มีครับ
   

 67. ตอไม้

  บังสูรย์หลังขาวอายุ 5 ปีขึ้นไปมีบ้างไหมครับราคาเท่าไร อยากได้สัก2-3 ต้น

 68. karn

  ตอบคุณตอไม้  บังสูรย์หลังขาวอายุ 5 ปีขึ้นไป  ตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะ  เขาเหมาไปหมดแล้ว  ขอบคุณมากค่ะ

 69. มยุรี

  ต้องการสั่งกล้าไม้ปาล์มบังสูรย์ – 3 ใบ  จำนวน 5 ต้น  และปาล์มเจ้าเมืองตรัง 5 ต้นค่ะ  รบกวนแจ้งใช้จ่ายกลับทางเมลล์ด้วยค่ะ  ขอบคุณคะ

 70. ตั้ม

  เมล็ดน่ารักจังเลย  ไม่เคยเห็นว่าต้นแบบนี้มีเมล็ดด้วยนะเนี่ย

 71. Joe

  ขอทราบว่ายังมีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวอีกไหมครับ

 72. กิตติ

  ตอบคุณ joe
  เมล็ดปีนี้ไม่มีครับ 

 73. ฮวย

  สนใจซื้อต้นปาล์มบังสูรย์ ราคาไม่เกิน 1500 ส่งรูปมาที่ thenaytek@hotmail.com

  หรือ 0890761727

 74. กิตติ

  ตอบคูณฮวย
  รับทราบพรุ่งนี้ดำเนินการให้ครับ
   

 75. กิตติ

  คุณฮวย รูปบังสูรย์ ที่ต้องการ 

  ราคาต้นละ1500 บาท ยังไม่รวมค่าส่งครับ ช่วยแจ้งด้วยว่าจะให้ส่งที่ไหน ส่งอย่างไร จะได้คิดค่าส่งถูกครับ

 76. พีท

  อยากทราบราคาปาล์มบังสูรขนาดที่สามารถส่งทางไปรษณีได้ครับว่ามีขนาดไหนและราคาเท่าไรบ้างครับ
  สอบถามอีกอย่างมีกล้าปาล์ม เจ้าเมืองตรัง กับปาล็มอ้ายหมีหรือปล่าวครับ

 77. กิตติ

  ตอบคุณพีท
  ส่งได้ทุกขนาดครับ ส่งแบบโลจิกโพสครับ
  เจ้าเมืองตรังมีครับ
  ปาล์มอ้ ายหมีไม่มีครับ
   

 78. พีท

  เจ้าเมืองตรังขนาดไม่เกิน 500 บาทจะได้ต้นขนาดไหนครับรบกวนส่งรูปให้ดูด้วย
  ขอบคุณครับ

 79. นิรัช

  ปาล์มบังสูรย์ต้นอายุประมาณ สิบปี ต้นขนาดไหนราคาเท่าไรครับ จะใช้ปลูกที่กรุงเทพจะส่งได้ไงครับ 081 – 9610107

 80. ต้น

  ปาล์บังสูรย์ขนาด1,500บาทยังมีหรือเปล่าครับ

 81. karn

  เรียนคุณต้น  ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดวันที่ 30 จะตอบอีกครั้งนะคะ แตคาดว่ามีแนะนอนค่ะ

 82. กิตติ

  ปาล์บังสูรย์ขนาด1,500บาทยังมีครับ 

 83. ต้น

  ส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองครับ ผมขอทราบ
  1.ค่าขนส่ง
  2. วิธีดูแลในช่วงแรก
  3. มีปาล์มตัวอื่นด้วยหรือเปล่าครับ ถ้ามีขอทราบราคา
  4. ถ้่าสั่งหลายต้นค่าส่งจะถูกลงหรือเปล่า

  ขอบคุณครับผม

 84. ยู

  ต้นปามส์บังสูรย์สวยทุกต้นเลยครับ

 85. ยู

  พี่ๆครับ ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ คิดต้นละเท่าไรครับ(ใหญ่กว่าในรูปน่ะครับ)
   

 86. วรศักดิ์

  คุณกิตติ ตามที่ให้ส่งรูปมาให้ดูขอต้นราคาที่ 1500-2000 ครับ โทร 081-8256285

 87. วรศักดิ์

  worasak_mk@hotmail.com ส่งมาตาม mail นี้ครับ

 88. กิตติ

  คุณวรศักดิ์  
  ผมส่งเมลให้แล้วครับ
   

 89. วรศักดิ์

  คุณกิตติครับถ้าปลูกในกระถาง มีแสงสว่างแต่ไม่โดนแดดเลย
  สามารถปลูกได้หรือไม่ครับ อยู่สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก
  ราคาค่าจัดส่งเท่าไรครับ ขอดูต้นใหญ่อีก 1 ต้นเพื่อพิจารณา

 90. กิตติ

  ตอบคุณวรศักดิ์ ปลูกได้ครับ ดีกว่าด้วย ปาล์มบังสูรย์ไม่ชอบแดด ต้องการแค่รำไร  (10-20% ก็พอ)  ถ้าโดนแดดเต็มๆไม่ได้ครับ  อืกหนึ่งต้นต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ  เรื่องจัดส่งให้ส่งทางไหนครับ  ทางรถไฟรับหัวลำโพงได้มั้ยครับ ส่งวันเดี๋ยวถึง

 91. วรศักดิ์

  ตอบคุณกิตติ อยากให้ส่งทาง โลจิสโพส ครับไม่ต้องรับส่งหลายต่อครับ เพราะนำไปปลูกที่สุพรรณบุรีครับ

  ผมรบกวนสอบถามคุณกิตติครับว่า พอจะเป็นธุระหาต้นลูกลังแขต้นใหญ่หน่อยให้ได้มั้ยครับ เพราะเป็นไม้

  บ้านคุณกิตติ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 92. กิตติ

  คุณวรศักดิ์  ครับได้ครับ ผมส่งรูปไปเพิ่มแล้ว  จะเอาทั้งสามต้นเลยป่าวจะได้คำนวณค่าส่งได้ถูกครับ  ส่วนต้นรังแข ขอผมหาก่อนนะครับ เพราะเท่าที่เห็นมีแต่ต้นใหญ่มาก ยังไม่เห็นต้นที่ขนส่งได้เลยครับ
   

 93. วรศักดิ์

  คุณกิตติ ตกลงผมชอบต้น 2200 ต้นแรกครับ สอบถามรวมค่าส่งโดยโลจิสโพส เป็นเงินเท่าไรครับ
  ผมจะได้โอนเงินให้ พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งครับ

 94. กิตติ

  ตอบคุณวรศักดิ์   ค่าส่งโลจิก 520บาท รวมค่าต้นไม้2200บาท เป็น 2720 บาทครับ  ถ้าส่งด่วนรับของที่ไปรษณีย์ เพิ่มอีก 100 บาทครับ
   

 95. วรศักดิ์

  ตอบคุณกิตติ ตกลงผมสั่งซื้อ 1 ต้นครับเป็นต้นแรกที่แจ้งไว้ครับ ให้ส่งตามที่อยู่ ปณ.ปลายทางอำเภอสามชุก
  ผู้รับ คุณณรงค์ หิรัญวงศ์
  91 หมู่ 4 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
  จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  ผมจะโอนเงินให้ในบัญชีธนาคารธนชาติ  เป็นเงินทั้ง 2,820.00
  จะโทรแจ้งอีกครั้งครับ

 96. วรศักดิ์

  ตอบคุณกิตติ ส่งตามที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ครับเพิ่มเบอร์มือถือครับ 081-8256285 และ 087-9576233

 97. กิตติ

  คุณวรศักดิ์ วันศุกร์ส่งให้ครับ
   

 98. วรศักดิ์

  ตอบคุณกิตติ ผมโอนเงินผ่านธนาคารธนชาติไม่ได้ ด้รับแจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
  ผมจะไปโอนผ่านธนาคารกสิกรไทยให้ภายในวันนี้ครับ

 99. กิตติ

  คุณวรศักดิ์ 
  เช้านี้ส่งของให้แล้ว เลขพัศดุ LB017274896TH
  ขอบคุณครับ 

 100. วรศักดิ์

  ตอบคุณกิตติ ผมได้รับของเรียบร้อยครับ ขอบคุณมาก

 101. บพิตร ทองศักดิ์

  ตอนนี้มีพันธ์บังสูรย์อีกหรือเปล่าครับ พันธ์อะไร ราคาขายอย่างไรครับ ต้องการปลูกที่ตรังครับจำนวน 20 ตัน ขอบคุณครับ

 102. กิตติ

  ตอบคุณบพิตร
  ไม่ทราบจะเอาขนาดไหนครับ มีขนาดเล็กจนใหญ่  ใหญ่สุดก็ประมาณ 2500 บาทครับ 

 103. เผือก

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวมั้ยครับ

 104. กิตติ

  ไม่มีครับ
   

 105. พิสิษฐ์

  สวัสดีครับ
  พอจะมีต้นกระพ้อหนู่ และปาล์มเจ้าเมืองตรังบ้างหรือเปล่าครับ
  อยากได้อย่างละสองต้นครับ
  ขอบคุณครับ

 106. กิตติ

  กระพ้อหนูต้นละ800ครับ  ส่วนเจ้าเมืองตรังต้นละ300บาทครับ  ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งครับ

 107. เอกธนัช

  มีเมล็ดปาล์มบังสรูย์ที่รากงอกแล้วหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ จัดส่ง EMS ครับ

 108. kitti

  เมล็ดหมดแล้วครับ

 109. ball

  ปาล์มบังสูรย์ กับกระพ้อหนูที่เป็นต้นยังมีไหมครับ

 110. โจ๊ก

  สวัสดีครับ คุณกิตติรับปาล์มบังสุรย์ขนาด 5 ใบ 1 ต้น จัดส่งรถไฟปลายทางบางซื่อ ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณ

 111. กิตติ

  ตอบคุณโจ๊ก ขนาด5ใบต้นละสองร้อยครับ ค่าส่งทางรถไฟขั้นต่ำ150บาทครับ
  ถ้ามีไลน์ แอดมาครับ ID kittikolok

 112. โจ๊ก

  คุณกิตติ ผมโจ๊กโอนเงิน350.-ธนาคารกรุงไทยแล้วครับวันนี้เวลาประมาณ 10.45 ช่วยส่งตามนี้ครับ นายสมเกียรติ์ โพธิลิ้มธนา 300/125 หมู่13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร0922634118 ปลายทางสถาณีบางซื่อขอบคุณครับ

 113. กิตติ

  ขอบคุณครับ

 114. เบิร์ด

  สวัสดีครับ ขอสอบถาม ปาล์มบังสุรย์ และปาล์มบังสุรย์หลังขาว ต้นใหญ่ๆ หน่อย มีขนาดใหนบ้างครับ ถ้าสะดวกส่งรูปที่เมล์ให้ด้วยนะครับ พร้อมราคาด้วยครับ ขอบคุณครับ

 115. kitti

  @เบิร์ด ครับแล้วจะเมลไปไห้ครับ ถ้ามีไลน์ไลน์เอาดีกว่า ไอดีไลน์ผม kittikolok ขอบคุณครับ

 116. เบิร์ด

  ครับผม ID Line : julybird ครับ

 117. Chalermdech

  สวัสดีครับคุณกิติ ผมสนใจ ต้นปาร์มบังสูรย์หลังขาว และบังปาร์มบังสูรย์ ขนาด ประมาณ 10 นิ้วพอมีปล่อยบ้างมั้ยคับ

 118. หนุ่ม

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวบ้างหรือเปล่าครับ หรือต้นเล็กๆก็ได้ครับขอราคาด้วย

 119. Emelia

  I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply on your visitors?
  Is going to be again frequently how to hack facebook
  account password for free with software download (Emelia) inspect new
  posts

 120. Bob.Nopadon

  อยากได้แบบใบแคบ ราคาสักเท่าไหร่ครับ

 121. Bob.Nopadon

  ขอราคาตัวหลังขาวด้วยครับ 0816577789 lineid.meebob

 122. wawa

  สนใจเมล็ดบังสูรย์ค่ะ ไม่ทราบว่ายังมีอีกไหม

 123. karn

  สวัสดีค่ะคุณ wawa เมล็ดปาล์มบังสูรย์ ยังไม่มีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 124. wawa

  จะมีอีกทีประมาณเดือนไหนค่ะ

 125. วีระพล หรือตระกูล 081-915-3421

  มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ ปาล์มบังสูรย์หลังขาว หรือต้นกล้า หรือยังครับ

 126. ธีรศิลป์

  มีต้นปาล์มบังสูรย์ไหมครับ

 127. Tungtong

  สวัสดีครับ
  คุณ ธีรศิลป์ รบกวนติดต่อทาง Ib ไม่ก็ Add line มานะครับ
  ช่องทางติดต่อสวน อีก 2 ช่องทางครับ
  Line ID: @llw0167o (@เอลเอลดับพลิวศูนย์หนึ่งหกเจ็ดโอ)
  Facebook inbox ได้ที่ https://www.facebook.com/messages/valentinepanmai/
  ขอบคุณมากครับ

 128. nives

  มีต้นขายป่าวครับ

 129. วาสนา

  มีขายปาล์มพัดแคระมั๊ยคะ

 130. Tungtong

  สวัสดีครับ
  คุณ วาสนา ไม่มีครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์