1149685_586755894696088_744744580_o

This Post Has 1,455 Comments

 1. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000067333H2 พจนา เก้่เอียน
  2.SMKL000067335DE ชลธิชา ธารจินดาวงศ์
  3.SMKL000067337PG นาวิน ผิวผ่อง
  4.SMKL0000673404K พจนา เก้่เอียน
  5.SMKL000067343VZ บุญสุข จงศิริโชค
  6.SMKL000067345AG อรอุมา วังยูซบ
  7.SMKL000067347Z2 จารุรัตน์ เอี่ยมศรี
  8.SMKL000067348HU นาวิน ผิวผ่อง
  9.SMKL0000673492A อุปสรา มุขดารา
  10.SMKL000067351PJ สุชาดา ใจโทน
  11.SMKL000067353BA นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  12. SMKL000067355UG ชานนกาญจน์ จรรยา
  13.SMKL000067357UE ศศิพรรณ เบ็ญจาทิกูล
  14.SMKL000067358AT กชรัตน์ วงษ์มณี
  15.SMKL0000673614A ขนิฎฐา ก่อบัว
  16.SMKL000067328RK thungna
  17.SMKL000067329Q6 อุปสรา มุขดารา
  18.SMKL000067330WV ชวนาต พงศ์จันทร์เสถียร
  19.SMKL000067331B6 สุรางค์ ตรีเดช
  20.SMKL000067332TH ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  21.SMKL000067334DX พจนีย์ ไชยถาวร
  22.SMKL000067336BK น้ำ ยุวากร
  23.SMKL0000673383V สุภาภรณ์ ฉายาสกุลวงศ์
  24.SMKL000067339H8 จิรัฐติกาล ไม้จีน
  25.SMKL0000673419M เล็ก
  26.SMKL000067342AS กิ่งกาญจน์ บัวบาล
  27.SMKL000067344CE ทัศพร
  28.SMKL000067346LM สมปอง หน่อปรีดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000674856E สมปอง หน่อปรีดา
  2.SMKL000067486XL สำราญ ไทยารัมย์
  3.SMKL000067487DH สุทิน เด่นดวง
  4.SMKL000067488PA วรจรรย์ ศรีงาม
  5.SMKL000067489J8 ปิยดา ภู่ภิรมย์ชัยกุล
  6.SMKL0000674908L ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  7.SMKL000067492AA วรจรรย์ ศรีงาม
  8.SMKL000067494A3 จินตนา แจ้งศรี
  9.SMKL000067495CC ชานนกาญจน์ จรรยา
  10.SMKL000067497MA น้องเอย จอมแก่น
  11.SMKL000067499RA สวลี ลือนภา
  12.SMKL000067502GK ขนิษฐา อินทร์ปัญญา
  13.SMKL00006750357 ญภา
  14.SMKL000067505AD ฉวีวรรณ บุญญา
  15.SMKL000067506A3 ทัดดาว พุทจันทร์
  16.SMKL000067508TZ กิตติยา ขวัญชื่น
  17.SMKL000067510Z4 วิลาวัลย์ สุวรรณราช
  18.SMKL000067512A3 จินตนา แจ้งศรี
  19.SMKL000067514AJ อรอนงค์ กาฬภักดี
  20.SMKL000067515TA จิรัฐติกาล ไม้จีน
  21.SMKL000067516AH มนัสนันท์ ตาลยอด
  22.SMKL000067517WZ สายรุ้ง สหะแก้ว
  23.SMKL000067491P8 สุชาดา ใจโทน
  24.SMKL000067493ZJ จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  25.SMKL000067496PB วรรณา
  26.SMKL00006749884 Nuttamon Ratchatha
  27.SMKL00006750126 สุภาพร เรืองศรี
  28.SMKL000067504LE กชรัตน์ วงษ์มณี
  29.SMKL000067507BK ชาตรี เจริญชีวะกุล
  30.SMKL000067509AP รัตนพร ลาสาย
  31.SMKL000067511D9 รัตน์ธิดา วิชา
  32.SMKL000067513ML ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409186095TH 57170 วัชรินทร์
  2.ED409186100TH 95110 อาก้าว
  3.ED409186113TH 10150 ปิยนันท์
  4.ED409186127TH 10150 ปิยนันท์
  5.ED409186135TH 90110 ณัฐธิดา
  6.ED409186144TH 37180 วรรณภา
  7.ED409186158TH 20230 วิภา
  8.ED409186161TH 11110 ภัทรวรรณ
  9.ED409186175TH 83000 ขนิฏฐา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000677048K ต้นกล้า
  2.SMKL000067705AS วาวเดือน ศิริธร
  3.SMKL000067706A5 ชนันท์การต์ มากกุญชร
  4.SMKL000067707AZ ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  5.SMKL000067708WW พัชยา วัฒนากร
  6.SMKL000067709G8 อนุวัฒน์ เอกสุพรรณพิมล
  7.SMKL000067710YA ธันยกานต์. ทองคำคูณ
  8.SMKL000067712D7 ศิริรัตน์ วรงคชาติ
  9.SMKL000067715BT นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  10.SMKL0000677175C วรรณา
  11.SMKL000067719PJ ขนิษฐา พลขันธ๊โฆสิต
  12.SMKL0000677218H พรทิพย์ แนบเนียน
  13.SMKL000067722DA นุชนาถ จันทชาติกุล
  14.SMKL000067723CM แอม
  15.SMKL0000677118A นันทฉัตร์
  16.SMKL0000677132S ดวงพร
  17.SMKL0000677142X ประภัสสร
  18.SMKL0000677167A ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  19.SMKL000067718ZG นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  20.SMKL00006772026 ภูมรินทร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000067888A2 สุนทรี บูรณสมภพ
  2.SMKL000067889WA Noppavan
  3.SMKL000067890KW รัชดา
  4.SMKL0000678916M ต้นกล้า
  5.SMKL000067893AY ศริญญา ดำรงพิริยกุล
  6.SMKL000067894TL จันจิรา
  7.SMKL000067895AA ผุสสดี จ๋ายเจริญ
  8.SMKL000067896DD นวมินทร์ สืบหล้า
  9.SMKL0000678976X มณทิชา มัชฌิมาภิโร
  10.SMKL0000678989A ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  11.SMKL0000678997U อัจฉรา เมืองพรวน
  12.SMKL000067900RA อรวรรณ อ่าวสาคร
  13.SMKL000067901XZ วิลาสินี ภูริพงศธร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000067978AJ คณัสนันท์ จันทร์สุวรรณ (8ชิ้น)
  2.SMKL000067979WA รัชพล
  3.SMKL000067981H3 อาซีซะ คงคาลิหมีน
  4.SMKL0000679826A บิ๊ว
  5.SMKL0000679835H ต้นกล้า
  6.SMKL000067984AA นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  7.SMKL000067985ZK ขนิฎฐา ก่อบัว
  8.SMKL0000679867A แอม
  9.SMKL000067987K4 จันทร์จรัส สุวัชราพรรค์
  10.SMKL000067988QG ปาจรีย์
  11.SMKL000067989M4 สุนทรี บูรณสมภพ
  12.SMKL000067990CS อรวรรณ อังสุธรรมสนง
  13.SMKL0000679917Y สาวลาว
  14.SMKL0000679922H ชวนาต พงศ์จันทร์เสถียร
  15.SMKL000067993B6 Dew
  16.SMKL000067994GD ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  17.SMKL000067995BX ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
  18.SMKL000067996EE ลสิกร ชื่นจำลอง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068174WY คุณลีน ( 2ชิ้น )
  2.SMKL000068177MM พรศิริ จันทร์เชื้อ
  3.SMKL000068179A4 นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  4.SMKL000068181PA พนาวรรณ
  5.SMKL000068183BB ปิยดา ภู่ภิรมย์ชัยกุล
  6.SMKL000068184EQ อัจฉรา เมืองพรวน
  7.SMKL0000681866R จินตนา แจ้งศรี
  8.SMKL0000681873A จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  9.SMKL000068188A5 ณัฐญา ธนานุวัฒนะกุล
  10.SMKL000068189GB รัตนา
  11.SMKL000068190AB สิริกร นิลพันธ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409192343TH 11110 จันจิรา
  2.ED409192357TH 21120 เรณู
  3.ED409192365TH 83130 สายรุ้ง
  4.ED409192374TH 10240 สุมาวดี
  5.ED409192388TH 10270 เสลารัตน์
  6.ED409192391TH 95110 อาก้าว
  7.ED409192405TH 10270 เสลารัตน์
  8.ED409192414TH 74000 ต้นกล้า
  9.ED409192428TH 90110 ประนอม
  10.ED409192431TH 10250 สุคนธ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068269AB ชานนกาญจน์ จรรยา
  2.SMKL0000682704S นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  3.SMKL000068272E3 จารุรัตน์ เอี่ยมศรี
  4.SMKL000068274J4 สุทธาสินีย์ รัตนธนไพบูลย์
  5.SMKL000068276X4 วรรณา
  6.SMKL000068277ZH สุทธาสินีย์ รัตนธนไพบูลย์
  7.SMKL000068278VP ไพลิน ละออรักษ์
  8.SMKL000068280R8 รัชนี
  9.SMKL000068283U5 ทนงศักดิ์
  10.SMKL000068285A6 กิ่งกาญจน์ บัวบาล
  11.SMKL0000682867U มณี สระแก้ว
  12.SMKL0000682895A อมรรัตน์
  13.SMKL000068291TH ฤดี ระฆังทอง
  14.SMKL0000682713M อุปสรา มุขดารา
  15.SMKL0000682736E สุนทรี บูรณสมภพ
  16.SMKL000068275ED กานติมา (พิวพิว) บ้านผักไหมใหญ่
  17.SMKL000068279KA กัลยา
  18.SMKL000068281TV เอย นิตา
  19.SMKL000068282HB ชัชญา วงศ์เชวงทรัพย์
  20.SMKL000068284ED เยาวนิต โสตถิยาภัย
  21.SMKL000068287A6 เกษศิริภรณ์ ตุ้มทอง
  22.SMKL000068288PA อัจฉราพร พงษาปาน
  23.SMKL000068290AR สุภาวดี อยู่จุ้ย
  24.SMKL0000682927P นุชนาถ จันทชาติกุล
  25.SMKL000068293RS สุนทรี บูรณสมภพ
  26.SMKL000068294AA จันทร์จิรา ศิริทรัพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 8. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068363EV อรุณศรี
  2.SMKL000068364PA มะลิ สว่างอารมณ์
  3.SMKL000068365EH ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  4.SMKL0000683667A โสภิดา
  5.SMKL000068368AA สมปอง หน่อปรีดา
  6.SMKL000068369A6 ธวัลรัตน์ สิงหราชวัฒนกุล
  7.SMKL000068370AX สาโรจน์ กมลพันธ์ทิพย์
  8.SMKL000068371RA จิราพร ผุดเอียด
  9.SMKL000068372MX บุญชนิต อิสราวิมล
  10.SMKL000068373HV รัชนีภรณ์ ก๋องมั่ง
  11.SMKL000068374RJ ปิยะนุช
  12.SMKL0000683757Z ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  13.SMKL000068380E2 จารุวรรณ จันทร์ผลหอม
  14.SMKL000068381Y9 วิลาสินี ภูริพงศธร
  15.SMKL000068384WE สุภาพร เรืองศรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 9. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409192771TH 10150 ปิยนันท์
  2.ED409192785TH 50000 หทัยทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068470HW พรพิไล
  2.SMKL00006847142 พรพิไล
  3.SMKL0000684735B วรรณา
  4.SMKL000068474KB ปิญชาน์ เจียวเจริญ
  5.SMKL000068475AA ณัชชา
  6.SMKL000068476P4 แอม
  7.SMKL000068477JJ นิศาชล บุญเพ็ชร์
  8.SMKL000068478KW เบญจา
  9.SMKL000068479AX สุรางค์ ตรีเดช
  10.SMKL000068480UG เสาวรส
  11.SMKL000068481UK ตะวัน
  12.SMKL0000684824Z สิริพรรณ เผยศิริ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 10. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585601948TH 74000 ต้นกล้า
  2.ED585601951TH 34310 เปรียว
  3.ED585601965TH 62000 สมปอง
  4.ED585601979TH 15110 สุชาติ
  5.ED585601982TH 11110 จันจิรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068605ZB ชุตินาถ หลักดี
  2.SMKL000068606A3 ขนิฎฐา ก่อบัว
  3.SMKL000068607A7 จีราพัฒน์ หมวดทิพย์
  4.SMKL000068608XA ชานนกาญจน์ จรรยา
  5.SMKL000068609GA กุลนิษฐ์ แพงวังทอง
  6.SMKL000068611HA ณัฐญา ธนานุวัฒนะกุล
  7.SMKL000068612KQ ชวนาต พงศ์จันทร์เสถียร
  8.SMKL000068614AE เยาวนิต โสตถิยาภัย
  9.SMKL000068616AC ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  10.SMKL000068618AA ถนอม อินเทพ
  11.SMKL000068619M7 สุชาดา ใจโทน
  12.SMKL000068621GQ มนิลา เพชรวิชิต
  13.SMKL000068622AS ณัฐพรรณ
  14.SMKL0000686232K นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  15.SMKL000068625RK ศราวุธ
  16.SMKL000068610EA ร้านซ่อมมอไซ
  17.SMKL000068613AP สาวิกา
  18.SMKL000068615TR กัลยา
  19.SMKL000068617L8 ธวัลรัตน์ สิงหราชวัฒนกุล
  20.SMKL000068620BK พีรวิทย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 11. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409188220TH 95110 อาก้าว
  2.ED409188233TH 76000 โรงฝ้ายการเกษตร
  3.ED409188247TH 45000 สุภี
  4.ED409188255TH 21120 เรณู
  5.ED409188264TH 24130 สุรางค์
  6.ED409188278TH 73210 ลสิกร
  7.ED409188281TH 84000 ปาริชาติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068712WA วันวิสาข์ สุขปาน
  2.SMKL0000687149A ปนัดดา
  3.SMKL000068716HT ทนงศักดิ์ อินเบีย
  4.SMKL000068718UU อ้อม-เนธิรินทร์
  5.SMKL0000687207G วาสนา ยานุพรม
  6.SMKL000068722RK นิตยา
  7.SMKL000068723RA วิลาสินี ภูริพงศธร
  8.SMKL000068726AW บุญชนิต อิสราวิมล
  9.SMKL000068727GS ซารอฟี สุไลมาน
  10.SMKL000068730EH นฤมล เตปิน
  11.SMKL000068711MG ปิยวรรณ
  12.SMKL0000687138D ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  13.SMKL000068715DV ธณัญญา เย็นวัฒนา
  14.SMKL000068717DV ปราณี ทองพรรณ์
  15.SMKL000068719QX อุปสรา มุขดารา
  16.SMKL000068721QA ณภัทสุดา เปรมใจ
  17.SMKL000068724JT หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  18.SMKL0000687255G วรรณา
  19.SMKL000068728HQ วรรณา เรืองสาย
  20.SMKL000068729D4 นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 12. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409194976TH 70210 ภควัต
  2.ED409194980TH 20230 นฤมล
  3.ED409194993TH 22000 ทวีศักดิ์
  4.ED409195000TH 11000 ขนิษฐา
  5.ED409195013TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068865TK ณรงค์ ( 4 ชิ้น )
  2.SMKL000068871YD วรรณา
  3.SMKL000068873PA นราวิชญ์ กุลยุทธนา ( 2 ชิ้น )
  4.SMKL000068874QG จุฑารัตน์
  5.SMKL000068876TU อัจฉราพร พงษาปาน
  6.SMKL0000688785M จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  7.SMKL000068880TA ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  8.SMKL000068881AL จันทร์จรัส สุวัชราพรรค์
  9.SMKL000068883QA กุลนที รังใหญ่
  10.SMKL00006888545 สโรชินี
  11.SMKL000068887AA อุปสรา มุขดารา
  12.SMKL000068888WQ วรรณา
  13.SMKL000068890MA อัมพิกา ศรีเจริญ
  14.SMKL000068863PM หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  15.SMKL000068864PQ นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  16.SMKL000068866MU ศิริรัตน์ วรงคชาติ
  17.SMKL0000688677A ชาลดา ทักษิณ
  18.SMKL000068868AJ ประภาพร ศรีคง
  19.SMKL000068869GA เรณู ธัมรุจินันท์
  20.SMKL000068870PE กมลรัตน์ ชิดประทุม
  21.SMKL000068872YH ฉัตรระวี เครือจันทร์
  22.SMKL000068875C4 สาวิตรี ศรีประพัติ
  23.SMKL000068877A9 กิจจาณัฏฐ์ เลาหสุนทราธรรม
  24.SMKL000068879UG ต้นกล้า
  25.SMKL000068882PR ฐาวนี ศิรมลพิวัฒน์
  26.SMKL0000688849X ชลธิชา ธารจินดาวงศ์
  27.SMKL0000688869A บุญชนิต อิสราวิมล
  28.SMKL000068889WX คณารักษ์ พูลเพิ่ม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 13. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000068996PA จริยา วีรชาติวัฒนา
  2.SMKL0000689996A บุญสุข จงศิริโชค
  3.SMKL000069002VR สุปราณี ปรัชญคุปต์
  4.SMKL000069004TA นุชนาถ จันทชาติกุล
  5.SMKL000069006KA ขนิษฐา
  6.SMKL000069008C5 คณารักษ์ พูลเพิ่ม
  7.SMKL000069009A2 นพดล ศรีวิเศษ
  8.SMKL000069011ZW ร้านกรอบรูปพูดได้
  9.SMKL000069013HA กาญจนา พยุหกฤษ
  10.SMKL000069015AA เบญจมาส ตรีสุวรรณ
  11.SMKL000069016AR วัชรินทร์ คำชื่อ
  12.SMKL000069017A7 ณัชชา
  13.SMKL000068997T7 อุปสรา มุขดารา
  14.SMKL0000689988C สุเพียร การทาง
  15.SMKL000069000A8 ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  16.SMKL0000690019D บุญสุข จงศิริโชค
  17.SMKL000069003AR วิไลวรรณ รอดชะพรหม
  18.SMKL000069005A3 เอ็ม
  19.SMKL000069007BD ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  20.SMKL000069010AV นกแก้ว
  21.SMKL000069012PD กัลยา
  22.SMKL000069014EY จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  23.SMKL0000690185A จงกนก
  24.SMKL000069019XH ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  25.SMKL000069021CY กัลย์สุดา ปั้นพล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 14. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069115XA สุนทรี บูรณสมภพ ( 3 ชิ้น )
  2.SMKL000069116QS นกแก้ว
  3.SMKL000069119J4 สายทิพย์
  4.SMKL000069120BE อรอุมา วังยูซบ
  5.SMKL000069122YA จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  6.SMKL00006912324 อรุณศรี
  7.SMKL000069125RA อัจฉราพร พงษาปาน
  8.SMKL0000691272A นพดล ศรีวิเศษ
  9.SMKL000069129TV สมปอง หน่อปรีดา
  10.SMKL000069131AH สุภาวดี อยู่จุ้ย
  11.SMKL000069117DJ ทนงศักดิ์ อินเบีย
  12.SMKL0000691183X กุลนที รังใหญ่
  13.SMKL0000691219L พัชรี บรรจงทรัพย์
  14.SMKL000069124VD นงนุช
  15.SMKL000069126AM หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  16.SMKL000069128DG นงเยาว์ หันหวล
  17.SMKL000069130AA กชรัตน์ วงษ์มณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 15. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585610264TH 10800 ปิยะนุช
  2.ED585610278TH 93160 ผิวพรรณ
  3.ED585610281TH 20270 สิริณัฏฐ์กุล
  4.ED585610295TH 17000 สุวิชาดา
  5.ED585610304TH 12120 อรยาณี
  6.ED585610318TH 10240 เยาวนิต
  7.ED585610321TH 73000 เล็ก
  8.ED585610335TH 18000 ไพรินทร์
  9.ED585610349TH 52000 จันทร์คำ
  10.ED585610352TH 63130 อัจฉรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069292Z9 ฐชาดา โคตมงคล
  2.SMKL0000692935M ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  3.SMKL000069294YY พีระศักดิ์ โตติยะ (2ชิ้น)
  4.SMKL000069295BH นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  5.SMKL0000692967C จุฑารัตน์
  6.SMKL0000692972A ปิยะนุช
  7.SMKL000069298BX ชานนกาญจน์ จรรยา
  8.SMKL000069299MY กิตติสินธุ์ จิรศิริภิญโญ
  9.SMKL000069301A5 อรอุมา วังยูซบ
  10.SMKL000069303X7 เตือน จุลทา
  11.SMKL000069305AU ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  12.SMKL000069307JS โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  13.SMKL000069300C6 นฤนาท วังเจริญไพศาล
  14.SMKL0000693023D วรรณา เรืองสาย
  15.SMKL000069304AK มณีรัตน์ รัตนาพันธ์
  16.SMKL000069306GA ปู
  17.SMKL000069308XK กันตนา กำลังทรัพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 16. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069412BE จิรัฐติกาล ไม้จีน
  2.SMKL000069413JY ชุลิตา ดารากัย
  3.SMKL000069415X6 กิติยาภรณ์
  4.SMKL000069417GA นริศรา เกื้อมา
  5.SMKL000069418AG จิรัฐติกาล ไม้จีน
  6.SMKL000069419AS นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  7.SMKL000069421AA โสภิตา เลิศกาญจนะ
  8.SMKL000069422MA ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  9.SMKL000069423A6 ฉวีวรรณ บุญญา
  10.SMKL000069424WR อัมพิกา ศรีเจริญ
  11.SMKL000069426P7 วิไลภรณ์ ศิริสอน
  12.SMKL0000694284H เรณู ธัมรุจินันท์
  13.SMKL000069429PA ณภัทสุดา เปรมใจ
  14.SMKL000069431X5 หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  15.SMKL0000694333P ประภาพร ศรีคง
  16.SMKL000069435W6 พิชชานันท์ อินตะ
  17.SMKL000069436P9 โสภิตา เลิศกาญจนะ
  18.SMKL000069438PX รชยา อเนกธนโรจน์กุล
  19.SMKL0000694396U ฐชาดา โคตมงคล
  20.SMKL0000694404B ต้นกล้า
  21.SMKL000069425AU กุลนิษฐ์ แพงวังทอง
  22.SMKL000069427UU พิชชานันท์ อินตะ
  23.SMKL0000694303L สุดารัตน์ วงค์พิพันธ์
  24.SMKL000069432X2 เสาวภา ดาหูนุ้ย
  25.SMKL000069434AU โสภิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 17. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069514AD ศิริรัตน์ วรงคชาติ
  2.SMKL000069515PA มณี สระแก้ว
  3.SMKL000069516XU จารุวรรณ อินทร์ยวง
  4.SMKL000069517AP สมปอง หน่อปรีดา
  5.SMKL000069518CE มณีรัตน์ รัตนาพันธ์
  6.SMKL000069519PL พิมพ์ลภา นนทะภา
  7.SMKL000069520AS วิลาสินี ภูริพงศธร
  8.SMKL000069521TA จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  9.SMKL000069522AD รัตนา
  10.SMKL000069523ZA ทนงศักดิ์ อินเบีย
  11.SMKL0000695255S โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  12.SMKL000069526VW ต้นกล้า
  13.SMKL0000695279P ณรงค์ (3ชิ้น)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 18. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069630W9 นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  2.SMKL000069632AA ฐชาดา โคตมงคล
  3.SMKL000069634PA วาสนา เล็กมณี
  4.SMKL000069637AS บุญสุข จงศิริโชค
  5.SMKL000069640G8 สรินทร ขติยะสุนทร
  6.SMKL000069642A2 โสภิสา ลัคนานิตย์
  7.SMKL000069643AA ต้นกล้า
  8.SMKL0000696444H ธนัญญา สุขศิลา
  9.SMKL000069645TA จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  10.SMKL000069646KV ITTHIPOL Y
  11.SMKL000069647YA สุเพียร การทาง
  12.SMKL000069648LK อินทิรา
  13.SMKL000069629QD อซิรตา
  14.SMKL000069631AY รพีพัฒน์ สุขอร่าม
  15.SMKL0000696337M ดลนภา ผิวผ่อง
  16.SMKL000069635AM บวรรัตน์ สำราญรมย์
  17.SMKL000069636JA ชาญชัย เบ็ดกระโทก
  18.SMKL000069638BC เรณู ธัมรุจินันท์
  19.SMKL0000696393D ณัฐพล
  20.SMKL00006964154 สมปอง หน่อปรีดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 19. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/3/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585604723TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000697199W พรทิพย์ คำวิชิต
  2.SMKL000069720EQ มนิลา เพชรวิชิต
  3.SMKL000069721AA ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  4.SMKL000069722RR จันทร์เพ็ญ เกิดทอง
  5.SMKL000069723DC ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  6.SMKL000069724CT จีรัจนา แพงจันทร์
  7.SMKL000069725JB พชรอาภา แดนสีแก้ว
  8.SMKL000069726B5 ศราภรณ์ บุญสวัสดิ์
  9.SMKL00006972725 ดีนา ณาวาทรัพย์โญทิณ
  10.SMKL0000697285A วิไลรัตน์ เอกนราพงศ์
  11.SMKL000069729AA ปณิตา สัมโภชานนท์
  12.SMKL000069730Q7 ชาลดา ทักษิณ
  13.SMKL0000697315K ดวงพร
  14.SMKL000069732AY สาวลาว
  15.SMKL000069733CE ต้นกล้า
  16.SMKL000069734D5 ดวงพร
  17.SMKL00006973573 นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  18.SMKL0000697364G โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  19.SMKL0000697378V อภิมัณฑ์ กฤษณะวณิช
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 20. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069864Y9 สุนทรี บูรณสมภพ ( 3 ชิ้น )
  2.SMKL000069866HJ กิตติสินธุ์ จิรศิริภิญโญ
  3.SMKL0000698708M นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  4.SMKL00006987264 ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  5.SMKL0000698758K parinlada changkan
  6.SMKL000069878AA สุภา ศิริพันธ์พิริยะ
  7.SMKL000069879VA วาสนา เล็กมณี
  8.SMKL000069881HA ฤดี ระฆังทอง
  9.SMKL000069883R6 กรรณิการ์ กิจเจริญ
  10.SMKL000069886YA ชลธิชา ตะกรุดแจ่ม
  11.SMKL0000698878U กัลยา รังสิโรจน์
  12.SMKL000069890K3 คุณเม
  13.SMKL000069892HB ศศิวิมล
  14.SMKL000069896TR ณัฎฐิณา เอื้อสุนทรวัฒนา
  15.SMKL000069898AA ปุณยาพร เข็มนาค
  16.SMKL0000699008H ฐาวนี ศิรมลพิวัฒน์
  17.SMKL00006990298 ปณิตา สัมโภชานนท์
  18.SMKL0000699055Q ฤดี ระฆังทอง
  19.SMKL0000699063S จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  20.SMKL000069907GJ ปวีณา นาคะ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 21. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000069991RX แสงเพ็ญ โลจนานนท์
  2.SMKL000069992AG นงลักษ์ ลักษณะวิมล
  3.SMKL000069993V3 ณัฐวุฒิ
  4.SMKL000069994GA พร้อมสุข สินเจริญกุล
  5.SMKL000069995TM ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  6.SMKL000069996AA ชานนกาญจน์ จรรยา
  7.SMKL00006999756 พัชญ์ณิชชา อุฬารวงศ์
  8.SMKL000069998R8 อินทรารัตน์ เจริญสุข
  9.SMKL0000699993A ยศวดี มุสิกชาติ
  10.SMKL000070000RX ชานนกาญจน์ จรรยา
  11.SMKL000070001JA วิลาสินี ภูริพงศธร
  12.SMKL000070002H8 กัลยา
  13.SMKL000070003Z3 เนตรนภา
  14.SMKL00007000462 ผกาภรณ์ บุญราช
  15.SMKL000070005T4 มณี สระแก้ว
  16.SMKL000070006PA อรอุมา วังยูซบ
  17.SMKL000070007XA กมลพรรณ เอ่งล่อง
  18.SMKL000070008AA อรุณโรจน์ จันทร์หงษ์
  19.SMKL000070009JW แสงเพ็ญ โลจนานนท์
  20.SMKL000070010X6 แพรพลอย
  21.SMKL000070011CK อาทิตยา เนิสุวรรณสาร
  22.SMKL000070012MC ฉัตรระวี เครือจันทร์
  23.SMKL000070013QS ต้นกล้า
  24.SMKL0000700143S ศุภารักษ์ ฉิมปรางค์
  25.SMKL000070015QR ณัฐธิดา ไชยทิศ
  26.SMKL000070016A5 ศิราทิพย์ คงประสพ
  27.SMKL000070017GA ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 22. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070068JJ สุมนมลย์ ไผ่ล้อม
  2.SMKL000070069KV จิรัฐติกาล ไม้จีน
  3.SMKL000070070TA อนุสรา
  4.SMKL000070071MP สุพัตรา
  5.SMKL00007007249 ศิริพร คำผูก
  6.SMKL000070073AX ภาวรรณ์ สมนรินทร์
  7.SMKL0000700748C ปัทมา เสนา
  8.SMKL000070075A6 อัจฉราพร พงษาปาน
  9.SMKL0000700767R ปัทมา เสนา
  10.SMKL000070077B9 อรทัย คำดี
  11.SMKL0000700787C มาเรียม ยาหยาหมัน
  12.SMKL000070079AX จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  13.SMKL000070080L3 ประเมิน ธนัคฆเศรณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 23. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED409131485TH 10150 ปิยนันท์
  2.ED409131494TH 95000 กล้วย
  3.ED409131503TH 93000 เพ็ญศรี
  4.ED409131517TH 18000 ประทุม
  5.ED409131525TH 10540 ธนาภา
  6.ED409131534TH 10540 จิรัฐติกาล
  7.ED409131548TH 18130 อุปสรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070219AK นริศรา เกื้อมา
  2.SMKL000070220QX สุชน สุวรรณวงศ์
  3.SMKL000070221QH สาวิตรี พุ่มพานิช
  4.SMKL000070223PM ศิราทิพย์ คงประสพ
  5.SMKL0000702249K ชัชญา วงศ์เชวงทรัพย์
  6.SMKL000070225VL อภิมัณฑ์ กฤษณะวณิช
  7.SMKL0000702267Q พลอยพัสสา สุวรรณธาตรี
  8.SMKL000070227A5 วิชชุดา เรืองพุฒ
  9.SMKL0000702284Z ต้นกล้า
  10.SMKL000070229HP กสิณา วิจิตรสมบัติ
  11.SMKL000070230AS ธงชัย กมลพัฒนะ
  12.SMKL000070231XG นวรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
  13.SMKL0000702324Q Thidapich ( 2 ชิ้น )
  14.SMKL000070234GK เอื้องไพร หาญตระกูล
  15.SMKL000070235AQ พนิดา เมืองวงษ์
  16.SMKL000070237JA นพดล ศรีวิเศษ
  17.SMKL000070238DV สุณี
  18.SMKL000070239AA สุมณฑา ห่วงทอง
  19.SMKL000070240RP ประภาพร ศรีคง
  20.SMKL0000702423Y วสัยรัตน์ โสมภีร์
  21.SMKL000070243EQ มังกร
  22.SMKL000070244AX จุฑารัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 24. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070350AA อรอุมา วังยูซบ
  2.SMKL000070351AT ฐชาดา โคตมงคล
  3.SMKL000070352Y2 บุญชนิต อิสราวิมล
  4.SMKL000070355PA จันทนา ศรีเมืองกาญจนา
  5.SMKL0000703568R ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล
  6.SMKL000070358AA หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  7.SMKL000070360B2 กาญจนา พยุหกฤษ
  8.SMKL000070361Z3 น้องเอย จอมแก่น
  9.SMKL000070363AJ ปุณยาพร เข็มนาค
  10.SMKL000070364UY เบญจพร
  11.SMKL0000703669S อาภรณ์ บุญยืน
  12.SMKL000070368P4 ทวีศักดิ์ สุทธศีล
  13.SMKL0000703693H ลสิกร ชื่นจำลอง
  14.SMKL000070370HD สาวลาว
  15.SMKL000070371LZ วิมาณ จิตนาธรรม
  16.SMKL000070372MX นงเยาว์ หันหวล
  17.SMKL000070373LD นุ
  18.SMKL000070374Z8 กัลยา
  19.SMKL000070349LA คอลีเยาะ ดอมิ ( 2 ชิ้น)
  20.SMKL000070353LL อรุณศรี
  21.SMKL000070354JS อภิญญา บุษมาลี
  22.SMKL000070357Q5 ชนชนก
  23.SMKL000070359RA ศศิธร ยิ้มพยัคฆ์
  24.SMKL000070362PH ไพลิน ละออรักษ์
  25.SMKL000070365AC ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  26.SMKL0000703676A สุชาดา ใจโทน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 25. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070503AE อัมพิกา ศรีเจริญ
  2.SMKL000070504JV จุฑารัตน์
  3.SMKL00007050555 รื่นฤดี จันทร์
  4.SMKL000070506Y2 ฉัตรฤดี
  5.SMKL0000705073T สุจารี มนชน
  6.SMKL000070508ZA สุมณฑา ห่วงทอง
  7.SMKL000070509ZP ต้นกล้า
  8.SMKL000070510M8 รัตนาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
  9.SMKL0000705129A น้องแอม
  10.SMKL000070513ZA จีราพัฒน์ หมวดทิพย์
  11.SMKL000070514ZG ฐชาดา โคตมงคล
  12.SMKL0000705156D ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  13.SMKL00007051654 หงษ์ทอง
  14.SMKL00007051797 แพรพลอย
  15.SMKL000070518XG ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  16.SMKL000070519PQ นิตยา
  17.SMKL000070520WA ลสิกร ชื่นจำลอง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 26. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070667TC รวีวรรณ ทรงงาม
  2.SMKL000070668AW ชินตา พงศ์ศิริเลิศ ( 2ชิ้น )
  3.SMKL000070669KS ดวงพร จินดาชื่น
  4.SMKL000070670KC ปฐมพร ปราบไพลิน
  5.SMKL000070671VA วิสาข์ วงษ์ภูมี
  6.SMKL000070672PT ณภัทร นรากร
  7.SMKL000070673VV เรณู ใจใหญ่
  8.SMKL000070674AQ ระพี
  9.SMKL000070675A6 ประทีป ณรงค์ชัย
  10.SMKL000070676UD พรรณิภา ถาวรพันธ์
  11.SMKL000070677DR จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  12.SMKL000070678VY โฉมฤทัย ศรีบุตรตา
  13.SMKL000070680AA เยาวนิต โสตถิยาภัย
  14.SMKL000070682E3 พิมพ์พิชชา อินทร์จิตร
  15.SMKL000070683T2 เสาวภา ดาหูนุ้ย
  16.SMKL000070684UU สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์
  17.SMKL000070686AA กนกพร ลือนาม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 27. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585608019TH 13130 อุปสรา
  2.ED585608022TH 52180 สุพรรณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000070841YW สมพร แก้วเสริม
  2.SMKL00007084285 ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  3.SMKL0000708438G ฐาวนี ศิรมลพิวัฒน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 28. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585623237TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000710024G ศศิวิมล
  2.SMKL000071004ZJ ศุภารักษ์ ฉิมปรางค์
  3.SMKL000071005LP ต้นกล้า
  4.SMKL000071008AA สงกรานต์ ธรรมโน
  5.SMKL000071010MA ณัชชา อุดมวศินกุล
  6.SMKL000071012AA คุณเม
  7.SMKL000071014AP สุชาดา ใจโทน
  8.SMKL000071018Z2 ชลธิชา ธารจินดาวงศ์
  9.SMKL000071021AA จินตนา แจ้งศรี
  10.SMKL000071023VG อนุกูล คงทอง
  11.SMKL000071027CM ศิริวิมล ภิรมยา
  12.SMKL000071029AS จันทรา ดีจริง
  13.SMKL000071003AX กาญจนา พยุหกฤษ
  14.SMKL000071006TT อนุกูล คงทอง
  15.SMKL000071009MA อรวรา คงไพบูลย์
  16.SMKL000071011AA อนุกูล คงทอง ( 2 ชิ้น)
  17.SMKL000071013CA หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  18.SMKL000071016TE ต้นกล้า
  19.SMKL000071017AC โสภิสา ลัคนานิตย์
  20.SMKL000071019WX จรูญ บ้วทองจันทร์
  21.SMKL000071020A7 กาญจนา พยุหกฤษ
  22.SMKL000071022AX จันทรา ดีจริง
  23.SMKL0000710242G สิริกร นิลพันธ์
  24.SMKL000071026UY ศกลวรรณ์ เลิศไชย
  25.SMKL0000710309Y จำเริญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 29. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000071131DR ชาญณรงค์ แดงคงแก้ว
  2.SMKL000071133XK มณี สระแก้ว
  3.SMKL000071135JA สุภา ศิริพันธ์พิริยะ
  4.SMKL000071137A8 รพ.จอมทอง(ห้องชันสูตรโรค)
  5.SMKL000071139RA โฉมฤทัย ศรีบุตรตา
  6.SMKL000071141KV อรพิณ ถวัลย์วาณิชกุล
  7.SMKL00007114287 ปนัดดา
  8.SMKL000071145AQ พิชญ์สินี จุลกัลป์
  9.SMKL000071146AL พจมาลย์
  10.SMKL0000711489X ชานนกาญจน์ จรรยา
  11.SMKL000071150AA ฉวีวรรณ บุญญา
  12.SMKL000071152E6 ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  13.SMKL000071154AD ศิริขวัญ ทองแดง
  14.SMKL000071155VX จิรนันท์ เพ่งบุญ
  15.SMKL000071156A8 Ratchanee Boonrod
  16.SMKL000071157KA จินตนา อุ่นรัมย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 30. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000071285ZA แอม
  2.SMKL000071287B8 ชัยพล
  3.SMKL000071289XS ชุดาภรณ์ ใจมั่น
  4.SMKL000071290RB แพรพลอย
  5.SMKL0000712926A ศศิวิมล
  6.SMKL000071293AA กิ่งกาญจน์ บัวบาล
  7.SMKL0000712949T จุฑาธิป
  8.SMKL000071295XZ ประพันธ์ แก้วร่มไทร
  9.SMKL000071296XA รัถยา หมั่นจิตร
  10.SMKL000071297QA ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย
  11.SMKL0000712989C ปุณยาพร เข็มนาค
  12.SMKL000071299AX ปิยะกมล สุนทรสมัย
  13.SMKL000071301GA จีรัจนา แพงจันทร์
  14.SMKL000071303MJ จุลีรัตน์ แซ่ล่าย
  15.SMKL000071306HA ปวีณา นาคมีศรี
  16.SMKL000071307TT ณัฐญา ธนานุวัฒนะกุล
  17.SMKL000071310A7 ชาญณรงค์ แดงคงแก้ว
  18.SMKL000071311UK กิตตยา ( 3 ชิ้น )
  19.SMKL000071316AV บัวผัน กลิ่นระรวย
  20.SMKL000071317GW กษิดิศ ยิ่งดำนุ่น ( 2 ชิ้น )
  21.SMKL000071319MM บุญชนิต อิสราวิมล
  22.SMKL000071320WA ณัฏฐกัญจน์ เอี่ยมชัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 31. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585609677TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000071519YY ชานนกาญจน์ จรรยา
  2.SMKL000071520UK สมปอง หน่อปรีดา
  3.SMKL0000715215B กุลนิษฐ์ แพงวังทอง
  4.SMKL000071522CX ศิริจันทร์
  5.SMKL000071523GM สุภา ศิริพันธ์พิริย
  6.SMKL0000715248U อรวรา คงไพบูลย์
  7.SMKL000071525L7 ปิยะวัลย์ สุดจิตร์
  8.SMKL0000715275J คุณเปรียว
  9.SMKL000071528Y7 จันทรา ดีจริง
  10.SMKL000071529AE ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  11.SMKL000071530AZ ชาญณรงค์ แดงคงแก้ว
  12.SMKL000071531AV ฐาวนี ศิรมลพิวัฒน์
  13.SMKL000071533MD เอื้องไพร หาญตระกูล
  14.SMKL000071534CV สิริโสภา พงษ์วัน
  15.SMKL000071536MH อุปสรา มุขดารา
  16.SMKL000071537CJ มนิลา เพชรวิชิต
  17.SMKL000071538PH ถนอม อินเทพ
  18.SMKL000071541EU โสภาวดี
  19.SMKL000071542J3 นารี ศิลปสิทธิ์
  20.SMKL000071543RZ อภิญญา บุษมาลี
  21.SMKL000071545UD ฐชาดา โคตมงคล
  22.SMKL000071546A4 ต้นกล้า
  23.SMKL000071547Z9 อัจฉราพร พงษาปาน
  24.SMKL00007154943 ร้านราชพฤกษ์ ( 2 ชิ้น )
  25.SMKL000071550CK ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  26.SMKL0000715526A ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 32. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000071683AX นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
  2.SMKL000071685GA อัฉรา
  3.SMKL0000716877A โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  4.SMKL000071689VA จินตนา รักษ์รุ่งเรือง
  5.SMKL000071691KA ศิริลักษณ์ พูลศิริ
  6.SMKL00007169329 ชาลดา ทักษิณ
  7.SMKL000071695AV อาทิตยา
  8.SMKL0000716967T สุพร จันทร์เจริญ
  9.SMKL000071697KR จุลีรัตน์ แซ่ล่าย
  10.SMKL000071682HC ศิริขวัญ ทองแดง
  11.SMKL000071684CA สุรางค์ ตรีเดช
  12.SMKL000071686BS กิ่งกาญจน์ บัวบาล
  13.SMKL0000716889Q ชุติมา ต่วนชื่น
  14.SMKL000071690AA ประทีป ณรงค์ชัย
  15.SMKL000071692AL วรเดช บุญรัตน์
  16.SMKL000071694DA ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  17.SMKL000071698AG บรรจง พานตจันทร์
  18.SMKL000071699ZT เยาวนิต โสตถิยาภัย
  19.SMKL000071700R5 นฤมล สุพรรณจนาภพ
  20.SMKL000071701JA เอ๋
  21.SMKL0000717029R สุณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 33. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585630476TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000071865EB สุวรา อุทโท
  2.SMKL000071868AT สุกัญญา กันตนานุวงศ์
  3.SMKL0000718709C ทิพวรรณ มณโฑ
  4.SMKL000071873WE หมอหลิน (ฟาร์มหมู)
  5.SMKL0000718743C ขนิฎฐา ก่อบัว
  6.SMKL000071875A6 พรพิมล แสงพันธ์ ( 4 ชิ้น )
  7.SMKL000071877VJ โสภิดา
  8.SMKL0000718818B หัทยา เตชานุกูลชัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 34. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000072016RA อินทรารัตน์ เจริญสุข
  2.SMKL000072018J5 ชุลีกร วิงวอน (ตุ๊ก)
  3.SMKL000072019J2 อินทรารัตน์ เจริญสุข
  4.SMKL0000720214M นารี ศิลปสิทธิ์
  5.SMKL000072024VY สุวรา อุทโท
  6.SMKL000072026UJ เยาวนิต โสตถิยาภัย
  7.SMKL000072027XP ณัฐปภัสร์ นาคะวิโรจน์
  8.SMKL000072028JV ศิราทิพย์ คงประสพ
  9.SMKL000072030WV พรรณวดี
  10.SMKL0000720312A ชุติมา ต่วนชื่น
  11.SMKL000072032T5 ปุณยาพร เข็มนาค
  12.SMKL000072035D3 สุมาลี
  13.SMKL000072038CM กมลพรรณ เอ่งล่อง
  14.SMKL000072039A6 ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  15.SMKL000072040PP ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  16.SMKL000072041E4 ต้นกล้า
  17.SMKL000072042UA ทิพวรรณ มณโฑ
  18.SMKL0000720449R วิสาข์ วงษ์ภูมี
  19.SMKL000072045HE สุภา ศิริพันธ์พิริย
  20.SMKL000072046L2 วิศัลย์ศยา
  21.SMKL0000720472A วรางค์สิริ วิสิษฐ์ภูวดล
  22.SMKL0000720487A นงลักษณ์ หาญขุนทด
  23.SMKL000072049YE จีรวิชญ์ ชาญชัยสวัสดิ์
  24.SMKL000072050LL จันทพิมพ์ ศรีวิบูลย์
  25.SMKL000072051WC สุนันทา ศรีหะรัญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 35. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000072178T9 ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  2.SMKL0000721793Q กนกพร จารุธรรมโม
  3.SMKL000072180HX สุพรรณา หวลชัยภูมิ
  4.SMKL000072181XJ วิสาข์ วงษ์ภูมี
  5.SMKL000072182ZT จุฑารัตน์
  6.SMKL000072183CG อภิญญา บุษมาลี
  7.SMKL000072184A2 หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  8.SMKL000072185HV มุกดา พุ่มสุวรรณ
  9.SMKL000072186CA อธิคม
  10.SMKL0000721876X รัตนาภรณ์ สวนมา
  11.SMKL000072188AQ สุภาพร เรืองศรี
  12.SMKL000072189ZG ชุลีกร วิงวอน (ตุ๊ก)
  13.SMKL000072190A8 จันทร์เพ็ญ ใจปลื้ม
  14.SMKL0000721919R เรณู ใจใหญ่
  15.SMKL000072192VA พจนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 36. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000723039C ศิริจันทร์
  2.SMKL000072307A9 ธนียา สิงห์ปลอด
  3.SMKL000072310AW ฮวง
  4.SMKL000072312U3 ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  5.SMKL000072314AM ปภัสรา พินทุสุทธินันท์
  6.SMKL000072318A3 จินตนา รักษ์รุ่งเรือง
  7.SMKL000072322AA บัณฑิต เสนาธรรม
  8.SMKL0000723278W พจนีย์ ไชยถาวร
  9.SMKL000072330AT พจมาลย์
  10.SMKL000072333B6 ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  11.SMKL000072298EA นริศรา เกื้อมา
  12.SMKL000072300Y2 จินตนา แจ้งศรี
  13.SMKL0000723016A วิสาข์ วงษ์ภูมี
  14.SMKL000072304RU บุญสุข จงศิริโชค
  15.SMKL0000723063S สุชาดา แววแพ้ชนะ
  16.SMKL000072309PA สุภาภรณ์ ภัทรายุตวรรตน์
  17.SMKL000072313EH อารีรัตน์ สรวมนาม
  18.SMKL000072316YA หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  19.SMKL000072317A5 จันทร์เพ็ญ ใจปลื้ม
  20.SMKL000072320PC ภัทรพร ทับทอง
  21.SMKL0000723213V แอม
  22.SMKL0000723234A เสาวลักษณ์ พรหมทร
  23.SMKL0000723258A จินตนา แจ้งศรี
  24.SMKL000072328VT สุภาวดี อยู่จุ้ย
  25.SMKL000072331XA วรรณา สุพรชัยภักดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 37. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585625255TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000072483B3 ศิรดา เชื้ออินทร์
  2.SMKL000072485JG ฐปณพงศ์ ศาลางาม ( 2 ชิ้น )
  3.SMKL0000724866D ชัยทัศน์ ชัยพงษ์
  4.SMKL000072488CA ชนิสรา หินไชยศรี
  5.SMKL0000724899M ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  6.SMKL000072491A3 ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  7.SMKL000072492XB ชนิสรา หินไชยศรี
  8.SMKL00007249422 บัวผัน กลิ่นระรวย
  9.SMKL0000724967H โสภาวดี นรศรี
  10.SMKL000072497EA ศิรดา เชื้ออินทร์
  11.SMKL000072499WG อรอุมา วังยูซบ
  12.SMKL0000725014P อภิสรา เจียมกุล
  13.SMKL0000724847A เสาวลักษณ์ พรหมทร
  14.SMKL000072487A6 เนตรชนก คงฉิม
  15.SMKL0000724903A จุฑามาศ ปริยวงศ์กร
  16.SMKL000072493PY อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  17.SMKL0000724952V จินตรัตน์ ประเสริฐสม
  18.SMKL000072498VA ประภาพร ศรีคง
  19.SMKL000072500AA บัณฑิต เสนาธรรม
  20.SMKL000072502ZU วลารี คลองธรรม
  21.SMKL000072503AK ต้นกล้า
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 38. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585641981TH 95110 อาก้าว
  2.ED585641995TH 10160 วรรณา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000072637WJ กิตติธัช จูประจักษ์ ( 2 ชิ้น )
  2.SMKL000072638AM เขมิสรา ถ้วยทอง
  3.SMKL000072639RA ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  4.SMKL000072640PS พชรอาภา แดนสีแก้ว
  5.SMKL000072641WM กิตติสินธุ์ จิรศิริภิญโญ
  6.SMKL000072642AE เสาวลักษณ์ พรหมทร
  7.SMKL000072643XK ไพรินทร์ ฉ่ำดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 39. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585631953TH 74000 ต้นกล้า
  2.ED585631967TH 10270 วรรณา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000072777AV บัวผัน กลิ่นระรวย
  2.SMKL0000727806C วรัญญา แสงจันทรา
  3.SMKL000072782ET ปนัดดา
  4.SMKL000072784C8 วรรณนิษา อภิขันติกุล
  5.SMKL000072786C3 แสงเดือน สุวัฒนวงศ์
  6.SMKL0000727885T เก๋ พริศริญา
  7.SMKL0000727907G อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  8.SMKL000072791KA จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 40. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585627993TH 10250 พงศกร
  2.ED585628000TH 10250 พงศกร
  3.ED585628013TH 10540 วารีลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000729905L กาญจนาพร เตียวเจริญกิจ
  2.SMKL000072992LT แก้ม
  3.SMKL000072995AA นาตยา ทาริน
  4.SMKL0000730006A จงรัก
  5.SMKL000073002DQ เขมิสรา ถ้วยทอง
  6.SMKL000072991GW พลอยพัสสา สุวรรณธาตรี
  7.SMKL00007299327 สุพิศ ศรีหะรัญ
  8.SMKL000072994V9 บุญสุข จงศิริโชค
  9.SMKL0000729969V ชนิศา นาคใจ
  10.SMKL000072997CS หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  11.SMKL000072998JA เจนจิรา ชูศรสาย
  12.SMKL000072999VL เกรียงศักดิ์
  13.SMKL000073001DR มนิลา เพชรวิชิต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 41. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585643205TH 10160 สิริโสภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000073121AA ต้นกล้า
  2.SMKL000073122GQ อรุณศรี
  3.SMKL000073123VC จุฑารัตน์
  4.SMKL000073124GR พิมพ์ใจ แก้วปล้อง
  5.SMKL000073125DX จริญญา เมืองเกษม
  6.SMKL000073126YB อรอุมา วังยูซบ
  7.SMKL0000731276S เรณู ใจใหญ่
  8.SMKL000073128GA หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  9.SMKL000073129AA น้องเอย จอมแก่น
  10.SMKL000073130JA พัทยา จิตตินันทน์
  11.SMKL000073131MA อภิญญา น้ำเงิน
  12.SMKL000073133A9 ธันยพร ชาญคณิต
  13.SMKL000073134TS ชาญณรงค์ แดงคงแก้ว
  14.SMKL0000731353K อรนุช โรจนอมรชัย
  15.SMKL000073137CH พชรอาภา แดนสีแก้ว
  16.SMKL000073138AY ชุติมา ต่วนชื่น
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 42. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585633101TH 10900 สุดารัตน์
  2.ED585633115TH 34160 พีรพร
  3.ED585633129TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000732359E ศิริขวัญ ทองแดง
  2.SMKL000073237KA อัญชิสา จันตระกูล
  3.SMKL000073239GZ กาญจนา พยุหกฤษ
  4.SMKL000073241BY สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์
  5.SMKL000073243QA เขมิสรา ถ้วยทอง
  6.SMKL000073244R9 อัญชิสา จันตระกูล
  7.SMKL000073246EC ศิริขวัญ ทองแดง
  8.SMKL0000732487B ลสิกร ชื่นจำลอง
  9.SMKL000073249QL ศศิวิมล จันทร์ฉาย
  10.SMKL0000732506W ชนกพร อบโอ
  11.SMKL000073251AH อรวรา คงไพบูลย์
  12.SMKL000073254WA พจนา เก้าเอียน
  13.SMKL000073255MA สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 43. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000073440L6 อุมาพร ชัยยศ
  2.SMKL000073442AC เรณู ธัมรุจินันท์
  3.SMKL000073444DZ เสาวภา ดาหูนุ้ย
  4.SMKL000073445QV บุษกร นาคสุวรรณ
  5.SMKL000073449RA ดาโต๊ะ โจจี้
  6.SMKL0000734548A วรรณี
  7.SMKL0000734579V กฤษณา สุเทพากุล
  8.SMKL0000734599M สุชาดา แววแพ้ชนะ
  9.SMKL000073462E7 อลงกรณ์ เอียดหมุน
  10.SMKL000073463AA รัชนี ธำมรงค์รัตน์
  11.SMKL000073465DA อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  12.SMKL000073441AT กิตติศักดิ์
  13.SMKL000073443Y9 วิสาข์ วงษ์ภูมี
  14.SMKL000073447ER สิดทิ อาติกะห์
  15.SMKL000073448AJ ธนัญชนก ปรมาธิกุล
  16.SMKL0000734507A บัวผัน กลิ่นระรวย
  17.SMKL000073452KX พิพัฒน์ เทศแย้ม
  18.SMKL0000734567A แดง พ่วงภู่
  19.SMKL000073458HT บังอร ภูจำปา
  20.SMKL0000734608U จันรักข์ ตัณฑเวส
  21.SMKL000073464MA กิ่งกาญจน์ บัวบาล
  22.SMKL000073466QL ต้นกล้า
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 44. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000073589AM สมปอง หน่อปรีดา
  2.SMKL000073590GC มณี สระแก้ว
  3.SMKL000073591AR บัณฑิต เสนาธรรม
  4.SMKL000073592EU นราญา อินทร์ฤทธิ์
  5.SMKL000073593AL ชาลดา ทักษิณ
  6.SMKL000073594DV อัญชิสา จันตระกูล
  7.SMKL000073595AW วิสาข์ วงษ์ภูมี
  8.SMKL000073596MH ภัทรวิท
  9.SMKL000073597BA ณัฏฐกัญจน์ เอี่ยมชัย
  10.SMKL000073598ZZ มะลิ
  11.SMKL000073599A4 ผ่องศรี ใสสม
  12.SMKL000073600Q6 หทัยกานต์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 45. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000073790WD นวมินทร์ สืบหล้า
  2.SMKL000073791AA วิศัลย์ศยา
  3.SMKL000073793AA ศรัณยา เนตรจำนงค์
  4.SMKL000073794VH สุนทรี บูรณสมภพ
  5.SMKL000073795W7 สุนทรี บูรณสมภพ
  6.SMKL000073796EW สุนทรี บูรณสมภพ
  7.SMKL0000737975A สุภาภรณ์ ภัทรายุตวรรตน์
  8.SMKL000073798A5 อารยา ชินวรโกมล
  9.SMKL000073799AA สุนทรี บูรณสมภพ
  10.SMKL00007380095 วัชรินทร์ คำชื่อ
  11.SMKL000073801A3 ชัชพัชร นวมณี
  12.SMKL000073802LZ สุภา ศิริพันธ์พิริย
  13.SMKL000073803AU อังสนา หนูสวัสดิ์
  14.SMKL00007380448 บัวผัน กลิ่นระรวย
  15.SMKL000073805RK สุทธิพงศ์ คงรอด
  16.SMKL000073806UC กมลวรรณ ทศวงศ์ชาย
  17.SMKL000073807MH พินทิพย์ แก้วศรีสุข
  18.SMKL000073808RA สมปอง หน่อปรีดา
  19.SMKL000073809ME ชุติมา ต่วนชื่น
  20.SMKL000073810MQ ต้นกล้า
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 46. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000073953A9 จุฑามาศ
  2.SMKL000073954A8 จุฑารัตน์
  3.SMKL000073955LV อภิญญา บุษมาลี
  4.SMKL000073956JV ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  5.SMKL000073957WT นันทนา โรจน์เลิศจรรยา
  6.SMKL00007395849 ต้นกล้า
  7.SMKL000073960CT ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  8.SMKL000073962A8 เนตรชนก คงฉิม
  9.SMKL000073964AA อังสนา หนูสวัสดิ์
  10.SMKL000073965BA ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  11.SMKL000073967G7 ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  12.SMKL000073968A9 ปาลิตา นาคมงคล
  13.SMKL000073969EP นันธพร เกิดผล
  14.SMKL0000739708H พรรณวิษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 47. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000074164AU ดารุณี สังข์วิเศษ
  2.SMKL000074165AA รุ่งเรือง แหลมศรี
  3.SMKL0000741664A บุญสุข จงศิริโชค
  4.SMKL000074167GE วิศัลย์ศยา
  5.SMKL000074168AA ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  6.SMKL000074169YG มะลิ
  7.SMKL000074170TR ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
  8.SMKL000074172AM มยุรี เล็กคู
  9.SMKL000074173AA เอื้องไพร หาญตระกูล
  10.SMKL0000741756Z วีรวุฒิ
  11.SMKL000074176GA วัชรินทร์ คำชื่อ
  12.SMKL0000741789S สุนันทา ศรีหะรัญ
  13.SMKL000074179H3 สุนันทา ศรีหะรัญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 48. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000074538ZA จรรยา ขุนจางวาง
  2.SMKL000074539RE พัชรี บรรจงทรัพย์
  3.SMKL000074541VB เรณู ธัมรุจินันท์
  4.SMKL000074543WA ศศิวิมล
  5.SMKL00007454645 อัญชลี
  6.SMKL000074548VA จันทิมา สกุลจาป
  7.SMKL000074551UA ปาลิตา นาคมงคล
  8.SMKL000074555AE นฤมล เตปิน
  9.SMKL0000745588A นันทนา โรจน์เลิศจรรยา
  10.SMKL000074559DQ อารยา ชินวรโกมล
  11.SMKL0000745408G จุฑามาศ
  12.SMKL000074542AR เสาวณี โสภาภรณ์
  13.SMKL000074545WX เสาวรส
  14.SMKL000074547YA นุชนาฏ โรจนอมรชัย
  15.SMKL000074549LA ภัทรพร ทับทอง
  16.SMKL000074552AS ผกาภรณ์ บุญราช
  17.SMKL000074553AX สุภา ศิริพันธ์พิริย
  18.SMKL000074554AB วรกานต์ กลิ่นเทศ
  19.SMKL000074556A8 บัวผัน กลิ่นระรวย
  20.SMKL000074557AM พิชชานันท์ อินตะ
  21.SMKL000074560AA มนิลา เพชรวิชิต
  22.SMKL000074561AL ศศิวิมล
  23.SMKL000074562VU ต้นกล้า
  24.SMKL000074563AB จุฑารัตน์
  25.SMKL0000745644A ดวงสมร รัตนานนท์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 49. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/4/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585651697TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000074950AZ จุลีรัตน์ แซ่ล่าย
  2.SMKL000074951MV ณรงค์
  3.SMKL000074952VY จุฑารัตน์
  4.SMKL000074954AX พรรณี เรืองแววมณี
  5.SMKL000074955AH ณรงค์
  6.SMKL000074957AA หัทยา เตชานุกูลชัย
  7.SMKL00007495894 ณัฐพล
  8.SMKL000074959KP ต้นกล้า
  9.SMKL000074960MA ฝน
  10.SMKL000074961EW มาลี พงษ์โสภณ
  11.SMKL000074963A2 วรรณี
  12.SMKL0000749656X อาทิตยา
  13.SMKL000074966B9 พรฤดี
  14.SMKL000074968VW ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 50. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000075249AA สุภา ศิริพันธ์พิริย
  2.SMKL000075251QJ เอกชัย หมอยาดี
  3.SMKL000075252E3 นุชนาฏ โรจนอมรชัย
  4.SMKL000075253Y4 ผกาภรณ์ บุญราช
  5.SMKL00007525593 เอกชัย หมอยาดี
  6.SMKL000075256KA นฤมล คงถ้อย
  7.SMKL0000752585A นิตยา
  8.SMKL000075260VA ดลนภา
  9.SMKL000075261LS วรรณนิษา อภิขันติกุล
  10.SMKL000075263A3 นิตยา
  11.SMKL000075265AG ฟารีดา หะยีดอรอนิง
  12.SMKL0000752664A อชิรญาณ์
  13.SMKL000075267UJ ทิพวรรณ สายสุนทร
  14.SMKL000075268BU ปาริชาติ เปรินทร์
  15.SMKL0000752696Q จินตนา แจ้งศรี
  16.SMKL00007527029 วิภาวรรณ สุขฤทัยรัตน์
  17.SMKL0000752715A วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ
  18.SMKL000075272A2 องอาจ ภาเรือง
  19.SMKL000075273UX จุฑารัตน์
  20.SMKL0000752743P นงลักษณ์ หาญขุนทด
  21.SMKL000075275WS จินตนา แจ้งศรี
  22.SMKL0000752762A อรุณศรี
  23.SMKL000075278ZA ชวนจิตร สิทธิกรรณ์
  24.SMKL000075279AP สุนทรี บูรณสมภพ
  25.SMKL0000752802A สุนทรี บูรณสมภพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 51. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000075341AA องอาจ ภาเรือง
  2.SMKL000075342WG ธวัลรัตน์ สิงหราชวัฒนกุล
  3.SMKL000075344CG พรรณี เรืองแววมณี
  4.SMKL000075346ZQ วชิราภรณ์ สุนทรเทพวรากุล
  5.SMKL000075347AJ นิศากร แสงพงศานนท์
  6.SMKL000075349RA วิริทธิ์พล
  7.SMKL000075353B6 วันชัย
  8.SMKL000075355XR อชิรญาณ์
  9.SMKL000075356MZ สุภาพร เรืองศรี
  10.SMKL0000753574A บังอร แสงทอง
  11.SMKL000075359P2 วิสาข์ วงษ์ภูมี
  12.SMKL00007536144 จิรัฐติกาล ไม้จีน
  13.SMKL000075363A7 ปาลิตา นาคมงคล
  14.SMKL000075366RA กษมา ภักดีบุรี
  15.SMKL000075368QJ วริศรา
  16.SMKL000075340HK หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  17.SMKL0000753436V เนตรชนก คงฉิม
  18.SMKL000075345AT ฐาวนี ศิรมลพิวัฒน์
  19.SMKL0000753488T จุฑามาศ
  20.SMKL00007535069 พี่หญิง
  21.SMKL000075351TE อรวรรณ อ่าวสาคร
  22.SMKL000075352AE พุทธชาด ประสานสิงห์
  23.SMKL000075354XX ชนากานต์
  24.SMKL000075358PY อรอนงค์ เถื่อนเมือง
  25.SMKL0000753609C สุพรรษา ลีลากนก
  26.SMKL0000753626K ปิยะนุช พานอินทร์
  27.SMKL000075364MG ธีปกรณ์ แก่นทอง
  28.SMKL000075365AA ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
  29.SMKL000075367AQ สวลี ลือนภา
  30.SMKL0000753696H วณีย์ แดงจันทร์
  31.SMKL000075370AP นิศากร แสงพงศานนท์
  32.SMKL000075371HA ชาลดา ทักษิณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 52. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585636496TH 11110 จันจิรา
  2.ED585636505TH 11110 จันจิรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL00007544583 สุจารี มนชน
  2.SMKL000075446L3 วาสนา เล็กมณี
  3.SMKL000075447JS จุฑารัตน์
  4.SMKL000075448MA ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  5.SMKL000075449LA เรณู ธัมรุจินันท์
  6.SMKL000075450HL หทัยกานต์
  7.SMKL000075451AP อรวรรยา จูมแพง
  8.SMKL000075452AL สุเมตรา เสียงดัง
  9.SMKL000075453AK อารยา ชินวรโกมล
  10.SMKL000075454CE วรรณี
  11.SMKL000075455B7 ณัฐกฤตา
  12.SMKL000075456WR ชานนกาญจน์ จรรยา
  13.SMKL000075457MD จิรัฐติกาล ไม้จีน
  14.SMKL000075458AP วรรษชล ต้ะต้องใจ
  15.SMKL000075459TJ ณัฎฐณิชา จักร์รัตน์พาหุ
  16.SMKL000075460AH ปรารพ แซ่ชั้น
  17.SMKL000075461UG พระมหาชัยณรงค์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 53. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000075520R5 อชิรญาณ์
  2.SMKL0000755213S นวรัตน์ วุฑฒวิภาต
  3.SMKL0000755225Q วรินทร รูปโฉม
  4.SMKL000075523E3 ต้นกล้า
  5.SMKL000075524MS สุภา ศิริพันธ์พิริย
  6.SMKL000075525A5 นพวรรณ แทนสา
  7.SMKL000075527UV วรวรรณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
  8.SMKL00007553044 อัญชิมา อ่อนอำไพ
  9.SMKL000075531HA วิภาวรรณ สุขฤทัยรัตน์
  10.SMKL0000755344K ชวนจิตร สิทธิกรรณ์
  11.SMKL0000755368A อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  12.SMKL000075537A4 อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  13.SMKL000075526CH สุวรา อุทโท
  14.SMKL000075528AA วาวเดือน ศิริธร
  15.SMKL00007552974 มณี สระแก้ว
  16.SMKL000075532U3 วรวรรณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
  17.SMKL0000755339A พรลภัส วิเชียร
  18.SMKL000075535AJ เมทิกา วัฒนดำรงฤทธิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 54. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585636788TH 22210 สุทัตตา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000756397A ปาลิตา นาคมงคล
  2.SMKL000075641Q8 ธีรดา ภู่ทับทิม
  3.SMKL00007564295 ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  4.SMKL00007564436 มัลลิกา นาคประคอง
  5.SMKL0000756465J สุภา ศิริพันธ์พิริย
  6.SMKL000075648QK วัลลภา ศรีสวัสดิ์
  7.SMKL000075650WM หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  8.SMKL000075652XW อัจฉรา เอ้งฉ้วน
  9.SMKL000075653LX สุวรา อุทโท
  10.SMKL000075638TG อภิญญา บุษมาลี
  11.SMKL000075640Q6 ปติมา
  12.SMKL0000756432A สุดารัตน์ แป้นอาทิตย์ (2ชิ้น)
  13.SMKL000075645AZ หยาดนภา เจนรอบ
  14.SMKL000075647KS โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  15.SMKL0000756498A พรศิริ สุทธิธรรม
  16.SMKL000075651AW วิสาข์ วงษ์ภูมี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 55. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1. SMKL000075765GT สุภาภรณ์ ภัทรายุตวรรตน์
  2. SMKL000075766DX พิรศา ศรสิทธิ์
  3. SMKL000075767KR ธีปกรณ์ แก่นทอง
  4. SMKL0000757689K มณีรัตน์ รัตนาพันธ์
  5. SMKL000075769YU จิราพรรณ ปุ๋ยน้อย
  6. SMKL000075770RQ คุณหยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  7. SMKL000075771BA พุทธชาด ประสานสิงห์
  8. SMKL000075772AA คุณสิริกร นิลพันธ์
  9. SMKL000075773W2 คุณวันชัย
  10. SMKL0000757749A เมทิกา วัฒนดำรงฤทธิ์
  11. SMKL000075775E7 หมอหลิน (ฟาร์มหมู)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 56. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585638015TH 11110 บุญสุข
  2.ED585638024TH 10150 ปิยนันท์
  3.ED585638038TH 10150 ปิยนันท์
  4.ED585638041TH 10150 ปิยนันท์
  5.ED585638055TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000075842Y9 อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  2.SMKL000075843LA คอลีเยาะ ดอมิ ( 3 ชิ้น )
  3.SMKL000075844UD ฐปณพงศ์ ศาลางาม ( 2 ชิ้น )
  4.SMKL000075845P3 สุนทรี บูรณสมภพ
  5.SMKL000075846LR สุนทรี บูรณสมภพ
  6.SMKL000075847QZ บัวผัน กลิ่นระรวย
  7.SMKL000075848WU บัวผัน กลิ่นระรวย
  8.SMKL000075849QA สามารถ อินอุไร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 57. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585649194TH 40000 สุดารัตน์
  2.ED585649203TH 12150 วิศัลย์ศยา
  3.ED585649217TH 95110 อาก้าว
  4.ED585649225TH 10400 เพชรรัตน์
  5.ED585649234TH 21140 ชาลดา
  6.ED585649248TH 92000 ผกาภรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000759332E สมนึก เตชเถกิง
  2.SMKL000075935AP นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
  3.SMKL000075937AV ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์
  4.SMKL000075940MD มุขสุดา
  5.SMKL00007594164 ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
  6.SMKL000075944AL วราภรณ์
  7.SMKL000075947MY จรูญลักษณ์ ชูเกลี้ยง
  8.SMKL0000759495T โสรัจจ์ แรกสกุลชัย
  9.SMKL000075951CW วรรณธิดา คุ้มม่วง
  10.SMKL000075952JA วราภรณ์
  11.SMKL000075954AU สมจินต์ ชาญกระบี่
  12.SMKL00007595596 เยาวนิต โสตถิยาภัย
  13.SMKL000075957CR เพลินพิศ โพธิสัตย์
  14.SMKL0000759262M สหัชธรณ พุฒทอง
  15.SMKL000075927XA จินตนา แจ้งศรี
  16.SMKL000075928AH แอม
  17.SMKL0000759294S บิ๊ว
  18.SMKL000075930VV ภคมน โส๊ะอ้น
  19.SMKL000075932YA ปารียา โภคศิริ
  20.SMKL000075938PR โพธิพันธ์ มุขสมบัติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 58. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076057A9 อำนวย ไพรสี
  2.SMKL0000760599H วณีย์ แดงจันทร์
  3.SMKL000076060K5 สุนทรี บูรณสมภพ
  4.SMKL0000760626R สุภา ศิริพันธ์พิริย
  5.SMKL000076064GR ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  6.SMKL000076066QY วราภรณ์ เทียนฉาย
  7.SMKL00007606884 วัลลภา ศรีสวัสดิ์
  8.SMKL000076070YA อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  9.SMKL000076071DD แคทลียา จงสวัสดิ์
  10.SMKL000076056EG พรศิริ สุทธิธรรม
  11.SMKL000076058ER นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
  12.SMKL000076061VA สุรีย์รัตน์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
  13.SMKL000076063Y7 อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ
  14.SMKL000076065ZR ศรัณย์รัชต์ พึ่งประเสริฐ
  15.SMKL000076067ZD สุวรา อุทโท
  16.SMKL000076069ZG ทัศริยา ลุมวงษ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 59. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076182A8 พรศิริ สุทธิธรรม
  2.SMKL000076183AS ผกาภรณ์ บุญราช
  3.SMKL000076184RL จันทร์จรัส สุวัชราพรรค์
  4.SMKL000076185AG เนตรชนก คงฉิม
  5.SMKL0000761863A พุทธาพร ชัยศิริพงศ์
  6.SMKL000076187JP พรพิมล นาคะ
  7.SMKL000076188AA ศรัณย์รัชต์ พึ่งประเสริฐ
  8.SMKL0000761895J ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  9.SMKL000076190LZ ชัชพัชร นวมณี
  10.SMKL000076191AC ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  11.SMKL000076192C4 สุพรรณา หวลชัยภูมิ
  12.SMKL000076193AB สุจารี มนชน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 60. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076290MA จริยา วีรชาติวัฒนา
  2.SMKL000076291AS สุนันทา ศรีหะรัญ
  3.SMKL000076293K3 เอกชัย เพียรศรีวั (3ชิ้น)
  4.SMKL000076296U6 นภารัตน์ สุขเอี่ยม
  5.SMKL000076292JQ กาญจนา พยุหกฤษ
  6.SMKL000076294ED กมลรัตน์ นาใจตรอง
  7.SMKL000076295D4 กมลเนตร จันทร์พันธ์
  8.SMKL000076297QQ ศศิธร เอื้อบุณยะนันท์
  9.SMKL000076298TA เรณู ใจใหญ่
  10.SMKL000076299V2 พวงเพชร ขาวหนูนา
  11.SMKL000076300XE ผกาภรณ์ บุญราช
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 61. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076413XK พีระศักดิ์ โตติยะ ( 2 ชิ้น)
  2.SMKL000076414B7 หัทยา เตชานุกูลชัย ( 2 ชิ้น)
  3.SMKL0000764153A มนิลา เพชรวิชิต
  4.SMKL000076416LX สิริอร ศรีนวล
  5.SMKL000076417A7 นภาแก้ว ผ่องใส
  6.SMKL000076418AA ปุณยาพร เข็มนาค
  7.SMKL000076419ZA นฤดม
  8.SMKL000076420KL เนตรชนก คงฉิม
  9.SMKL000076421RV อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  10.SMKL000076422V8 เรณู ใจใหญ่
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 62. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.GD019970789TH 11000 ภัทรินดา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
  2.GD019970792TH 11000 ภัทรินดา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076532KP บุญสุข จงศิริโชค
  2.SMKL000076534YJ สุนทรี บูรณสมภพ
  3.SMKL000076535C2 ลูกน้ำ
  4.SMKL000076536AL สุธีกานต์
  5.SMKL000076537EE ชลธาดา
  6.SMKL000076538EH จุลีรัตน์ แซ่ล่าย
  7.SMKL000076539AU อารยา ชินวรโกมล
  8.SMKL000076540YR ณัฐนันท์ พงษ์ธัญญะวิริยา
  9.SMKL000076541E3 ผกาภรณ์ บุญราช
  10.SMKL000076542AB ภัทรินดา ลีละยูวะ
  11.SMKL000076543AX เอกชัย เพียรศรีวั
  12.SMKL000076544AT ภคมน โส๊ะอ้น
  13.SMKL0000765456P เขมิสรา ถ้วยทอง
  14.SMKL0000765468E ชัญสุดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 63. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585639930TH 63110 อเนก
  2.ED585639943TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL00007669977 หทัยรัตน์ มุ่งชมกลาง
  2.SMKL000076700UK ณัฐธิดา
  3.SMKL000076702KA แดง พ่วงภู่
  4.SMKL000076703PQ พีระวัฒน์ พุ่มเหมือน
  5.SMKL000076704CY นาวิณ นวลศรี
  6.SMKL000076707VR ต่าย กลีบบัว
  7.SMKL000076709ZZ ดลนภา ผิวผ่อง
  8.SMKL000076711PH ทิพวรรณ มณโฑ
  9.SMKL000076714AD อัญชิสา จันตระกูล
  10.SMKL000076716KC กาญจนา พยุหกฤษ
  11.SMKL000076719AH อุทุมพร วงษ์รอด
  12.SMKL0000767206A ครูธนพล ต้นตระกูล
  13.SMKL0000767223A ดวงสมร รัตนานนท์
  14.SMKL0000767269B ขนิษฐา
  15.SMKL000076728AE จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์
  16.SMKL000076730A3 นูรฟาติน
  17.SMKL000076731G7 สุทิสา วันลาภ
  18.SMKL000076705DT เสาวรส เชาวนประเสริฐ
  19.SMKL000076706CP พิชชานันท์ อินตะ
  20.SMKL0000767088C วัชราภา ด่านวัฒนะ
  21.SMKL0000767104Q บัวลอง บุญเพ็ง
  22.SMKL000076712UD พิมพ์พิชชา อินทร์จิตร
  23.SMKL000076713AE พรลภัส วิเชียร
  24.SMKL000076715LL บัวผัน กลิ่นระรวย
  25.SMKL000076717DZ ชวนาต พงศ์จันทร์เสถียร
  26.SMKL000076718A8 วริศรา
  27.SMKL000076721AA ลัดดา ตรีบุพชาติสกุล
  28.SMKL000076723AB ดวงเดือน ศิริแก้วเลิศ
  29.SMKL0000767243H วีรยา วิชาญพฤกษ์
  30.SMKL000076725JA น้ำค้าง วิเศษโคกกรวด
  31.SMKL000076727AY นภัสกร นาคเนียม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 64. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000768115Q กฤตย
  2.SMKL000076812HP ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  3.SMKL0000768137Z ณิชชาภัชญ์
  4.SMKL0000768146P อรุณศรี
  5.SMKL000076815KC จิดาภา รมยะมาลี
  6.SMKL0000768179G Noppavan
  7.SMKL000076818YW นวรัตน์ วุฑฒวิภาต
  8.SMKL000076820ZA พรเพ็ญ ศรีเจริญ
  9.SMKL000076821A2 ลัดดา ตรีบุพชาติสกุล
  10.SMKL000076822AT ปิยะกิต ประสพศักดิ์
  11.SMKL0000768234A บัวผัน กลิ่นระรวย
  12.SMKL00007682425 ณภัสสรณ์ สมดีพงษ์เจริญ
  13.SMKL0000768256X ทิพวรรณ มณโฑ
  14.SMKL0000768264D แสงนภา บุญชิต
  15.SMKL000076828XJ แอ้ว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 65. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000076906PE ต้นกล้า
  2.SMKL000076907L5 พี OPD
  3.SMKL000076908VM พรทิพย์ วัฒนากุล
  4.SMKL000076911Q2 จุฑามณี ศรีสุวรรณ์
  5.SMKL000076912AY อารยา ชินวรโกมล
  6.SMKL000076915UR สิริอร
  7.SMKL000076917LA สมปอง หน่อปรีดา
  8.SMKL000076919AP บัวผัน กลิ่นระรวย
  9.SMKL000076921VB หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 66. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077017AA มนิลา เพชรวิชิต
  2.SMKL000077018A2 พลอยพัสสา สุวรรณธาตรี
  3.SMKL000077020GS นุชนาฏ โรจนอมรชัย
  4.SMKL000077023AD รชยา อเนกธนโรจน์กุล
  5.SMKL000077025DD ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  6.SMKL000077026XG บุญสุข จงศิริโชค
  7.SMKL000077028WB อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  8.SMKL000077029A4 อารยา ชินวรโกมล
  9.SMKL000077030A8 สุภเวช ชัยทัศน์
  10.SMKL000077031MG ซอนย่า ทองตำ
  11.SMKL0000770329A เบญจวรรณ ชูกรณ์
  12.SMKL000077033LA กรองทิพย์ มารัตนะ
  13.SMKL0000770343H พิเศษศักดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 67. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077144RP ธนบัตร
  2.SMKL00007714562 วรรณา แสงแจ่ม
  3.SMKL000077146AM ศุภลดา
  4.SMKL00007714724 ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  5.SMKL000077148JT ณรงค์ (2 ชิ้น)
  6.SMKL000077149A9 ชื่นจิต วงศ์สว่างศิริ
  7.SMKL000077150AM ทิพวรรณ
  8.SMKL00007715153 ชาลดา ทักษิณ
  9.SMKL000077152AM ญาดา จันทหาญ
  10.SMKL000077153A7 สาธิตา ทวีนันท์
  11.SMKL000077154AA มาลิณี ทิพยมณฑล
  12.SMKL000077155EA นันทนา เฮงสว่าง
  13.SMKL00007715673 วรวิทย์ บุญ?ไทย
  14.SMKL000077157AP อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 68. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077289HE ชณัฐชา
  2.SMKL000077290AL คนึงนุช สุกัณศีล
  3.SMKL000077291UB อภิญญา บุษมาลี
  4.SMKL000077292PZ ผกาภรณ์ บุญราช
  5.SMKL000077294AW ปุณญพ
  6.SMKL000077295E9 ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
  7.SMKL000077298R4 วิชชุดา โพธิ์เงิน
  8.SMKL0000772994Z ณัฐธิดา
  9.SMKL000077301KC ศิริรัตน์ วรงคชาติ
  10.SMKL000077303HE วรรณนิษา อภิขันติกุล
  11.SMKL000077293Q2 นงเยาว์
  12.SMKL000077296C2 ณัชชา เผือกดี
  13.SMKL000077297AS ธีรดา ภู่ทับทิม
  14.SMKL000077300GR วรรณภา ดีสุคนธ์
  15.SMKL00007730276 จตุชัย ศรีคำม้วน
  16.SMKL000077304CY สุภา ศิริพันธ์พิริย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 69. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000773902A อังสนา หนูสวัสดิ์
  2.SMKL0000773926J มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  3.SMKL000077394DL สุภาวดี อยู่จุ้ย
  4.SMKL000077396X7 สมปอง หน่อปรีดา
  5.SMKL000077398AP ผกาภรณ์ บุญราช
  6.SMKL000077400HL พรฤดี
  7.SMKL000077401RW อาภรณ์ ภูมิทอง
  8.SMKL000077404LX วราภรณ์
  9.SMKL000077405T8 ต่าย กลีบบัว
  10.SMKL000077407AA เยาวภา ประชุมพันธ์
  11.SMKL000077391KA Valerie Marin
  12.SMKL000077393GA ณัชชา เผือกดี
  13.SMKL000077395DK ชุตินันท์ ลีลานนท์
  14.SMKL000077397RG ณิชารีย์
  15.SMKL000077399UA อัมพา เวลาดี
  16.SMKL000077402AD ยุรีวรรณ อุ่นเอม
  17.SMKL000077403MY สุภาภรณ์ พลายละหาร
  18.SMKL000077406ZA สิทธิพงษ์
  19.SMKL000077408DQ Valerie Marin
  20.SMKL00007740998 สุนารี ตั๊นประยูร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 70. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077529DA คเชนท์ หวังธรรมมั่ง
  2.SMKL0000775306E โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  3.SMKL000077531AA ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  4.SMKL000077532KE คนึงนุช สุกัณศีล
  5.SMKL00007753324 อรอุมา วังยูซบ
  6.SMKL000077534TQ หัทยา เตชานุกูลชัย
  7.SMKL0000775362E สุภา ศิริพันธ์พิริย
  8.SMKL000077537CR อนุชา ประพฤติธรรม
  9.SMKL000077538PT มณี สระแก้ว
  10.SMKL000077539QU นงเยาว์
  11.SMKL0000775404E สุพรรษา ลีลากนก
  12.SMKL000077541TQ บัวผัน กลิ่นระรวย
  13. SMKL000077542VS อัญชิสา จันตระกูล
  14.SMKL000077543QA ต้นกล้า
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 71. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077617WS พอเพ็ญ ไกรนรา
  2.SMKL000077618BX ขวัญฤทัย สังข์ช่วย
  3.SMKL000077620LY ต่าย กลีบบัว
  4.SMKL000077622ZA วีณา
  5.SMKL000077624AY นันทรัตน์ มัธยมานันท์
  6.SMKL00007762528 จุฑามาศ เล่นทัศน์
  7.SMKL0000776265A ลัดดา ตรีบุพชาติสกุล
  8.SMKL000077627Y7 พชรอาภา แดนสีแก้ว
  9.SMKL000077628EE ฐาปนีย์ ลำยอง (โอ๋)
  10.SMKL000077616AC อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  11.SMKL000077619A5 ธารทิพย์
  12.SMKL000077621CZ ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  13.SMKL000077623LA ณิชารีย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 72. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000777179J วิณารัตน์ คำภักดี
  2.SMKL000077718DH บุญสุข จงศิริโชค
  3.SMKL000077719EM ชดารัตน์
  4.SMKL00007772089 หัทยา เตชานุกูลชัย
  5.SMKL0000777215A สุภา ศิริพันธ์พิริย
  6.SMKL000077722BK คันธมาศ ประสีระเตสัง
  7.SMKL000077723AA นัยนา กิตติวุฒิวินิจ
  8.SMKL000077724WK มณฑิญา คงยืนนาน
  9.SMKL000077725DV นิภาลัย นราชิต
  10.SMKL000077726A4 ปีย์วรา ตั้งอิทธิบาท
  11.SMKL000077727RL นุสรา เชาวลิต
  12.SMKL000077728K8 ไหม
  13.SMKL0000777315P ณัชชา เผือกดี
  14.SMKL000077732A6 วริษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 73. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077850BT ภัสสร วสุรังฤษดิ์
  2.SMKL0000778526A หัทยา เตชานุกูลชัย
  3.SMKL000077855VD วาสณี
  4.SMKL000077856Z7 ศรัณญา จุลฬา
  5.SMKL000077858ZA ดนัย ตุ้มม่วง
  6.SMKL000077859XS เกษแก้ว อุปการะ
  7.SMKL0000778614A มุขสุดา
  8.SMKL000077864CE ณิชาภัทร ศรีสุรักษ์
  9.SMKL000077866ZK เกมส์ เกษมสันต์
  10.SMKL0000778698C ยุวรี ชัยวณิชยา
  11.SMKL000077848UB มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  12.SMKL000077851LA มัณฑนา
  13.SMKL000077853A4 ศรัณยพงศ์ เสาวพันธ์
  14.SMKL000077854ZM พัชรี บรรจงทรัพย์
  15.SMKL000077857VT ชฎาพร อ่างศิลา
  16.SMKL000077860A4 ฉัตรธิดา วิเศษสมิต
  17.SMKL0000778625U สุรางค์ ตรีเดช
  18.SMKL000077863L8 สุพร จันทร์เจริญ
  19.SMKL000077865K6 ประสพสุข มณีวรรณ
  20.SMKL0000778673Q ประกายคำ จันทร์เรือง
  21.SMKL000077868V7 ปาลิตา นาคมงคล
  22.SMKL0000778708G สาธินี ทัยสุวรรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 74. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000077993AX หทัยกานต์
  2.SMKL000077994A7 ชัยทัศน์ ชัยพงษ์
  3.SMKL000077995AV อัญชิสา จันตระกูล
  4.SMKL000077996AM ฉวีวรรณ บุญญา
  5.SMKL000077997AT เรณู ใจใหญ่
  6.SMKL000077998LY สมปอง หน่อปรีดา
  7.SMKL00007799989 พจนีย์ ไชยถาวร
  8.SMKL000078000D9 วิลาสรรณ
  9.SMKL000078001LW ลินดา สมเครือ
  10.SMKL000078002KE Valerie Marin
  11.SMKL000078003HB สุภเวช ชัยทัศน์
  12.SMKL000078004L9 หมอหลิน (ฟาร์มหมู)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 75. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078092CU กมลทิพย์ สืบสวัสดิ์พัฒนา
  2.SMKL000078093AA กาญจนา พยุหกฤษ
  3.SMKL000078094GA แคทลียา จงสวัสดิ์
  4.SMKL000078096AX ต้นกล้า
  5.SMKL000078098GP สุภา ศิริพันธ์พิริย
  6.SMKL000078099AL ลินดา สมเครือ
  7.SMKL0000781028A จีฟ เวล
  8.SMKL00007810369 พิชชานันท์ อินตะ
  9.SMKL000078104KW ผกาภรณ์ บุญราช
  10.SMKL000078105Y7 สุลัยรัตน์ จานสิบสี
  11.SMKL000078107RM จินดารัตน์ สำเร็จหวัง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 76. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078204AE เยาวนิต โสตถิยาภัย
  2.SMKL0000782072G ลินดา สมเครือ
  3.SMKL000078210AH นภาแก้ว ผ่องใส
  4.SMKL000078213ZR อาภาภรณ์ วรรณะ
  5.SMKL000078214RX กาญจนา พยุหกฤษ
  6.SMKL000078216EA อาภาภรณ์ วรรณะ
  7.SMKL000078218DC มลฤดี กระจ่าง
  8.SMKL0000782198T วรรณา แสงแจ่ม
  9.SMKL0000782248A รามีน
  10.SMKL0000782255A ธนพล ต้นตระกูล
  11.SMKL0000782262X แสงดาว อุประ
  12.SMKL000078227Y5 ฤดี ระฆังทอง
  13.SMKL000078228A7 รามีน
  14.SMKL000078229ZG แสงดาว อุประ
  15.SMKL000078230A4 แสงดาว อุประ
  16.SMKL000078231QT ภาณิตา โคตะดี
  17.SMKL000078232CL ชฎาพร อ่างศิลา
  18.SMKL000078203AX ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
  19.SMKL000078206A2 ณัชชา เผือกดี
  20.SMKL000078209EL กรรณิกา หนูเกตุ
  21.SMKL000078212HT นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
  22.SMKL000078201AR รังษิมาพร
  23.SMKL000078202AT บัวผัน กลิ่นระรวย
  24.SMKL000078205PK วิจิตรา ทรัพย์กิ่ง
  25.SMKL00007820898 ลัดดา ตรีบุพชาติสกุล
  26.SMKL000078211QJ นารินทร์ ดีเอี่ยม
  27.SMKL000078215PR หยาดนภา เจนรอบ
  28.SMKL000078217A5 ประสพสุข มณีวรรณ
  29.SMKL000078220AA ดนัย ตุ้มม่วง
  30.SMKL000078221AE นนท์กาญจน์ แสนยาสมุทร์
  31.SMKL00007822222 รัศมี สาเทศ
  32.SMKL000078223L4 ธีรดา ภู่ทับทิม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 77. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078306PK ณัฎฐภูมิ
  2.SMKL0000783085B ณัฎฐภูมิ
  3.SMKL0000783097E ณัฎฐภูมิ
  4.SMKL000078311X8 ณัฎฐภูมิ
  5.SMKL000078312X4 ณัฎฐภูมิ
  6.SMKL000078313TX ณัฎฐภูมิ
  7.SMKL000078315AT ณัฎฐภูมิ
  8.SMKL000078316RB ณัฎฐภูมิ
  9.SMKL000078317M7 ณัฎฐภูมิ
  10.SMKL000078318C2 พิมพ์พิชชา อินทร์จิตร
  11.SMKL0000783208A ณิชชาพัชญ์
  12.SMKL000078322J2 ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  13.SMKL0000783253P นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
  14.SMKL000078327XA คนึงนุช สุกัณศีล
  15.SMKL000078329AT เข็มจริยา
  16.SMKL000078331WX อรอุมา วังยูซบ
  17.SMKL0000783325Y Valerie Marin
  18.SMKL000078333ZA สุเมธ วันภูงา
  19.SMKL000078305A6 ดนัย ตุ้มม่วง
  20.SMKL000078307AM ลัดดา เสนาะจำนงค์
  21.SMKL0000783109A อรุณี
  22.SMKL000078314AU สุภา ศิริพันธ์พิริย
  23.SMKL0000783192U ไลลา
  24.SMKL000078321KH ชาญชัย เบ็ดกระโทก
  25.SMKL000078323RE ภาณิตา โคตะดี
  26.SMKL000078324HA หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  27.SMKL0000783268R ยุรีวรรณ อุ่นเอม
  28.SMKL000078328TX จันทร์จิรา ทองเสม
  29.SMKL000078330AE มณี สระแก้ว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 78. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722001735TH 20230 สุนทรี
  2.ED722001744TH 20230 สุนทรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078401JA รามิล
  2.SMKL000078402AA หัทยา เตชานุกูลชัย
  3.SMKL000078403PA หัทยา เตชานุกูลชัย
  4.SMKL000078404D4 ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  5.SMKL000078405HW บุญสุข จงศิริโชค
  6.SMKL000078406U7 Araya koykul
  7.SMKL000078407AE จันทราวรรณ ก่อมขุนทด
  8.SMKL000078408A5 โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  9.SMKL000078409AB เนตรชนก คงฉิม
  10.SMKL000078410DZ อาภรณ์ สมใจ
  11.SMKL0000784112E ถุงทอง ชางฉิ่ง
  12.SMKL000078412WQ กชรัตน์ วงษ์มณี
  13.SMKL00007841322 วิไลภรณ์ ศิริสอน
  14.SMKL000078414VA สุภเวช ชัยทัศน์
  15.SMKL000078415AM ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 79. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078505AW แสงดาว อุประ
  2.SMKL000078506AC มลฤดี กระจ่าง
  3.SMKL000078507W3 ธัชมา ไม่คร้านกิจ
  4.SMKL0000785086Q รัศมี สาเทศ
  5.SMKL0000785092J นิภาพร จูงวงษ์สุข
  6.SMKL000078510AP วีรยา วิชาญพฤกษ์
  7.SMKL000078511WC อนุชา ประพฤติธรรม
  8.SMKL000078513GA ศุภารักษ์ ฉิมปรางค์
  9.SMKL000078515KM นวรัตน์ วุฑฒวิภาต
  10.SMKL000078518TV แววตา วงศ์วัฒนศานต์
  11.SMKL000078520AA ภาริดา มาลากรอง
  12.SMKL000078521AJ พัชราวลัย แถบทอง
  13.SMKL0000785236B ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 80. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/5/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000078648Z2 เนตรชนก คงฉิม
  2.SMKL000078649RM จุฑามาส โทมโคกกรวด
  3.SMKL000078650AE ธิภาพรรณ พลอยหิน
  4.SMKL0000786516Y ทิพวรรณ มณโฑ
  5.SMKL000078652AS ขวัญหทัย ชำนาญโพธิ์
  6.SMKL000078654WW จารินี
  7.SMKL000078656BK บัวผัน กลิ่นระรวย
  8.SMKL0000786576A ถุงทอง ชางฉิ่ง
  9.SMKL000078658JQ สาธินี ทัยสุวรรณ์
  10.SMKL000078659A6 นิลวดี อุ่นมงคล
  11.SMKL0000786608X พจนีย์ ไชยถาวร
  12.SMKL000078662TB อัญชิสา จันตระกูล
  13.SMKL000078663ZA มนต์ศักดิ์ จันทร์อี่
  14.SMKL000078664RA หทัยกานต์
  15.SMKL000078665YS ผกากรอง บ่ายเเสง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 81. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585676380TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000787628L พัทธมน โฆษิตกุล
  2.SMKL000078763AS พุทธชาด ประสานสิงห์
  3.SMKL0000787647U สุนทรี บูรณสมภพ
  4.SMKL000078765HR แสงดาว อุประ
  5.SMKL0000787667C ครูปนัสญา(กุ้ง) รักชาติ
  6.SMKL000078767EA จันทราวรรณ ก่อมขุนทด
  7.SMKL000078768YM อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ
  8.SMKL000078769JT นุสรา เชาวลิต
  9.SMKL000078770XU เกษร กันทะเตียน(แม่ก้อย)
  10.SMKL0000787713T ครูปนัสญา รักชาติ
  11.SMKL000078772AQ จุฑามณี คลายทุกข์
  12.SMKL00007877383 มณี สระแก้ว
  13.SMKL000078774TA อาภรณ์ สมใจ
  14.SMKL000078775BA สุนิสา วงศ์พัฒนกุล
  15.SMKL000078776AK วาสนา เกษรินทร์
  16.SMKL000078778L4 อรทัย คำดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 82. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722004286TH 10290 ธัชมา
  2.ED722004290TH 50000 หทัยทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL0000788957A สุนทรี บูรณสมภพ
  2.SMKL000078896TA ครูปนัสญา รักชาติ
  3.SMKL000078897AS นิลวดี
  4.SMKL000078899AQ เกษร กันทะเตียน(แม่ก้อย)
  5.SMKL000078901AE ธนพล ต้นตระกูล
  6.SMKL00007890356 ผกาภรณ์ บุญราช
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 83. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079028ZH ณัฏฐินันท์ แสนสุทธิ์
  2.SMKL000079029AZ เข็มจริยา
  3.SMKL000079030AG ขวัญหทัย ชำนาญโพธิ์
  4.SMKL0000790318S ตระกูลรัตน์ สินปรุ
  5.SMKL0000790329A ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  6.SMKL0000790332B รมณีย์ กลิ่นสาหร่าย
  7.SMKL000079034AA สุนทรี บูรณสมภพ
  8.SMKL000079035G5 สุนิสา วงศ์พัฒนกุล
  9.SMKL0000790364K ดนัย ตุ้มม่วง
  10.SMKL000079037AD บัวผัน กลิ่นระรวย
  11.SMKL000079038UJ เอื้องไพร หาญตระกูล
  12.SMKL000079039XD รำไพ เทพภิบาล (กบ)
  13.SMKL000079040PC กาญจนา พยุหกฤษ
  14.SMKL000079041AZ มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  15.SMKL000079042VX ชวลิต พัฒนพรชัย
  16.SMKL000079043VW ศิรายุ สุกใส
  17.SMKL0000790446R ชุตินันท์ ลีลานนท์
  18.SMKL000079045LK แพรวพรรณ คำวิงวร
  19.SMKL000079046RA เอกชัย หมอยาดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 84. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585678045TH 50000 หทัยทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079221AW คอลีเยาะ ดอมิ ( 3 ชิ้น )
  2.SMKL000079222VA มลฤดี กระจ่าง
  3.SMKL000079223AA วาสนา แย้มทับ
  4.SMKL000079224A3 สุนทรี บูรณสมภพ
  5.SMKL000079225K9 ธนพล ต้นตระกูล
  6.SMKL000079226H5 วิลาวัลย์ สุวรรณราช
  7.SMKL000079227GU อนุชา ประพฤติธรรม
  8.SMKL000079228AJ พุฒินาถ วรรณฤกษ์งาม
  9.SMKL000079230UE ประเสริฐ น้อยสุข
  10.SMKL0000792338U หยาดนภา เจนรอบ
  11.SMKL000079234XA ทรรศนีย์
  12.SMKL000079235AR แคทลียา จงสวัสดิ์
  13.SMKL000079236QY อำนวย ไพรสี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 85. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079295AR ณัชชา เผือกดี
  2.SMKL000079296AH สุนทรี บูรณสมภพ
  3.SMKL000079297U2 มลฤดี กระจ่าง
  4.SMKL000079299PR ณิชชาพัชญ์
  5.SMKL000079300K4 ณัชชา แสนละเอียด
  6.SMKL0000793016P ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  7.SMKL000079303T3 ธีรดา ภู่ทับทิม
  8.SMKL000079304YD เปมิกา
  9.SMKL000079305QW ภิญญาพัชญ์ โสมาเกตุ
  10.SMKL000079306AR สุภา ศิริพันธ์พิริย
  11.SMKL000079307JG จุฑารัตน์
  12.SMKL000079308JJ อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ
  13.SMKL0000793093G สิริกร นิลพันธ์
  14.SMKL000079311WL ขวัญใจ ศรีจะบก
  15.SMKL000079313AE สุนารี ตั๊นประยูร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 86. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585678434TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079391AA เมธาพร ฐาบุญณรงค์ ( 4 ชิ้น )
  2.SMKL000079392U8 สุนิสา วงศ์พัฒนกุล
  3.SMKL000079393EQ นวรัตน์ วุฑฒวิภาต
  4.SMKL00007939449 ดุษณี ทัศศรี
  5.SMKL000079395HW ตระกูลรัตน์ สินปรุ
  6.SMKL000079396JA ดนัย ตุ้มม่วง
  7.SMKL000079397RY วาสนา วันชม
  8.SMKL000079398AD ชวนจิตร สิทธิกรรณ์
  9.SMKL000079399P4 นลินรัตน์ ตาลวันนา
  10.SMKL000079400TX พงศวัชร์ รัตนะกุลเศรษฐ์
  11.SMKL000079401VA ประทีป ณรงค์ชัย
  12.SMKL000079402EH สุดาภรณ์ เชื่อเอี่ยม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 87. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079522RQ สุนทรี บูรณสมภพ
  2.SMKL000079523A4 รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์
  3.SMKL000079524MR บุญสุข จงศิริโชค
  4.SMKL000079525WP เข็มจริยา
  5.SMKL000079526ZG กิติพงษ์
  6.SMKL000079527YB อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ
  7.SMKL0000795282A Pat Garden
  8.SMKL0000795296A มลธิดา บุญราศรี
  9.SMKL000079530AA นงเยาว์
  10.SMKL000079531JD ปนัสญา รักชาติ
  11.SMKL000079532WG นุสรา เชาวลิต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 88. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED585679837TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079628A9 มลฤดี กระจ่าง
  2.SMKL0000796299M สุพัตรา พชวงษ์
  3.SMKL000079630LC ประเสริฐ น้อยสุข
  4.SMKL000079631WM วรรณภา พื้นทรัพย์
  5.SMKL000079632R8 เข็มจริยา
  6.SMKL000079633MQ กัณนิกา วรศิริ
  7.SMKL000079634A9 สุดารัตน์ ไวยวิชี
  8.SMKL000079636PR เจติยา ยิ้มละมัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 89. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722020981TH 95110 อาก้าว
  2.ED722020995TH 10110 อรัญณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL00007972026 รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์
  2.SMKL00007972133 ครูปนัสญา รักชาติ
  3.SMKL0000797232A ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
  4.SMKL000079724AA รัศมี สาเทศ
  5.SMKL0000797325Q นันทนัช กาญจนบวร
  6.SMKL000079735MQ สุจารี มนชน
  7.SMKL000079738AA จารุวรรณ สมบัติมล
  8.SMKL000079742GS สุนิสา วงศ์พัฒนกุล
  9.SMKL0000797445U ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  10.SMKL000079745L8 โรจน์ฤทธิ์ เกรียงวัฒนพงษ์
  11.SMKL000079719KJ ปรุฬห์กรณ์ สุวรรณวัฒน์
  12.SMKL000079722AY บัณฑรวรรณ ตุ้มม่วง
  13.SMKL00007972567 กชพรรณ
  14.SMKL000079726A2 บัวผัน กลิ่นระรวย
  15.SMKL000079727AA ลินดา เรืองพานิช
  16.SMKL000079728T3 พชรอาภา แดนสีแก้ว
  17.SMKL000079729AY มณี สระแก้ว
  18.SMKL000079730JZ ธีรดา ภู่ทับทิม
  19.SMKL000079731A4 พันวดี แก้วแท้
  20.SMKL0000797339C ศิริจิตร จันทร์สว่าง
  21.SMKL000079734E2 กาญจนา พยุหกฤษ
  22.SMKL000079736ZJ พรพิมล นาคะ
  23.SMKL000079737CQ สาวลาว
  24.SMKL000079739AX เกษแก้ว อุปการะ
  25.SMKL000079740CX บังอร ภูจำปา
  26.SMKL000079741VW อนุชา ประพฤติธรรม
  27.SMKL0000797432D สิริกร นิลพันธ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 90. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079847VM ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  2.SMKL00007984946 หยาดเพชร ภูพวงไพโรจน์
  3.SMKL000079850RU วรินดา คชรักษ์
  4.SMKL000079851D4 Valerie Marin ( 2 Boxs )
  5.SMKL000079852E8 มลฤดี กระจ่าง
  6.SMKL000079853QA บุญสุข จงศิริโชค
  7.SMKL00007985466 ขนิษฐา พุฒซ้อน
  8.SMKL000079855JP พลอยพัสสา สุวรรณธาตรี
  9.SMKL0000798564Y ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  10.SMKL000079858KQ กิตติพงษ์
  11.SMKL0000798594M เดือนเต็ม
  12.SMKL000079861A5 จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 91. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000079958LB ชัชพัชร นวมณี
  2.SMKL0000799606R บัณฑรวรรณ ตุ้มม่วง
  3.SMKL000079963P6 จันทราวรรณ ก่อมขุนทด
  4.SMKL000079964AX เข็มจริยา
  5.SMKL000079967VB ธนพร
  6.SMKL000079968YA ชวนจิตร สิทธิกรรณ์
  7.SMKL0000799703A วิกานดา เลิศวิกรานต์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 92. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080066BU จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์
  2.SMKL000080067AT จริยา จุฬารมย์
  3.SMKL000080068XA สิริพรรณ เผยศิริ
  4.SMKL000080069C3 เรืองแก้ว เพ่งจันทร์
  5.SMKL000080070VR ประเสริฐ น้อยสุข
  6.SMKL000080071AA สาวลาว
  7.SMKL000080072UZ ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  8.SMKL0000800734A ดนัย ตุ้มม่วง
  9.SMKL000080074RU สุภา ศิริพันธ์พิริยะ
  10.SMKL000080075DZ จารุวรรณ สมบัติมล
  11.SMKL000080076ZM กาญจนา พยุหกฤษ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 93. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080222LD ชานนกาญจน์ จรรยา
  2.SMKL000080223Z4 สุพิชชา อัคควุฒิ
  3.SMKL000080224AH ชไมพร วันวัฒนกิจ
  4.SMKL000080225GL ธารทิพย์
  5.SMKL0000802268A ชไมพร วันวัฒนกิจ
  6.SMKL000080227X8 ตระกูลรัตน์ สินปรุ
  7.MKL000080228UA ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  8.SMKL000080229A6 เข็มจริยา
  9.SMKL000080230LG สุภา ศิริพันธ์พิริยะ
  10.SMKL000080231BW วรเดช บุญรัตน์
  11.SMKL000080232AU ครูปนัสญา รักชาติ
  12.SMKL000080235KT ทิพวรรณ
  13.SMKL000080236E7 ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  14.SMKL000080237KA ผกาภรณ์ บุญราช
  15.MKL00008023823 วัชราภา ด่านวัฒนะ
  16.SMKL000080239QA ชนัญชิดา ศรีใจมา
  17.SMKL000080240A7 อโณทัย สุวรรณมาลี
  18.SMKL000080241AY ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย
  19.SMKL0000802425R ดนัย ตุ้มม่วง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 94. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722023387TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080346VA ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  2.SMKL000080347UH นฤนาท วังเจริญไพศาล
  3.SMKL0000803484D นันธพร เกิดผล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 95. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722032565TH 11110 จันจิรา
  2.ED722032579TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080445GA ณรงค์
  2.SMKL0000804476M นัยนา
  3.SMKL000080448AP ลินดา สมเครือ
  4.SMKL0000804499M บุญสุข จงศิริโชค
  5.SMKL000080450D4 บุญสุข จงศิริโชค
  6.SMKL000080451TA นัยนา
  7.SMKL0000804528A นัยนา
  8.SMKL0000804535Y ณรงค์
  9.SMKL0000804553Z นัยนา
  10.SMKL000080456ZT นันทนา โรจน์เลิศจรรยา
  11.SMKL000080457E9 ณัชชา เผือกดี
  12.SMKL0000804583K ประเสริฐ น้อยสุข
  13.SMKL000080459KT เข็มจริยา
  14.SMKL0000804616A ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  15.SMKL000080462J5 ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  16.SMKL000080463AA อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  17.SMKL00008046452 นลินรัตน์ ตาลวันนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 96. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080587AS บังอร ภูจำปา
  2.SMKL000080588E8 ปนัสญา รักชาติ
  3.SMKL000080590HK วรรณา
  4.SMKL000080592AA สุภัทรา มีชำนาญ
  5.SMKL000080593B2 ชณัฐชา
  6.SMKL000080594ZR ชัชญา วงศ์เชวงทรัพย์
  7.SMKL000080595LJ ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  8.SMKL000080597AJ นิตญา
  9.SMKL000080598H7 ร้านซ่อมมอไซ
  10.SMKL000080599A2 สุนทรี บูรณสมภพ
  11.SMKL000080601EA ลัดดา เสนาะจำนงค์
  12.SMKL000080603WU ผกาภรณ์ บุญราช
  13.SMKL000080605MX ณัฐธิดา ไชยทิศ
  14.SMKL000080606PH บุญสุข จงศิริโชค
  15.SMKL000080620D7 สุภัทรา มีชำนาญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 97. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080733G2 จันทนา (2ชิ้น)
  2.SMKL000080735AZ ชาลดา ทักษิณ
  3.SMKL0000807362K วรินดา คชรักษ์
  4.SMKL0000807376A มณี สระแก้ว
  5.SMKL000080739EY รัศมี สาเทศ
  6.SMKL000080741A5 ชนัญชิดา ศรีใจมา
  7.SMKL000080742VP จารุวรรณ สมบัติมล
  8.SMKL000080744PA พรรณี เรืองแววมณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 98. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722025621TH 10290 ธัชมา
  2.ED722025635TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080828YY เข็มจริยา
  2.SMKL000080829AA นัฐิณี มิ่งทองคำ
  3.SMKL000080830Y6 เข็มจริยา
  4.SMKL000080831VS วรรณา แสงแจ่ม
  5.SMKL000080832JX ชลดา จิระวานิตย์
  6.SMKL0000808332D มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  7.SMKL000080834QA ต่าย กลีบบัว
  8.SMKL00008083543 ตระกูลรัตน์ สินปรุ
  9.SMKL000080836UD มลฤดี กระจ่าง
  10.SMKL0000808377P แสงเดือน นาคศรีสุข
  11.SMKL000080838GQ สุนิสา วงศ์พัฒนกุล
  12.SMKL0000808399G ทรรศนีย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 99. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000080961VC ยศวดี มุสิกชาติ
  2.SMKL000080963AE ปรียาพร แสงซ้าย
  3.SMKL000080965UA เมทนี ชำนาญกลาง
  4.SMKL00008096785 รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์
  5.SMKL0000809692U สำราญ ไทยารัมย์
  6.SMKL000080970ZA รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์
  7.SMKL000080971WA นัฐิณี มิ่งทองคำ
  8.SMKL000080972DY วิภาดา บุญรัตนาคม
  9.SMKL000080974ZR กัญญ์ณณัฐ แสนยศศักดิ์
  10.SMKL000080976G8 แคทลียา จงสวัสดิ์
  11.SMKL000080977AP ณัฐธิดา ไชยทิศ
  12.SMKL000080979MA อารียา เบ็ญจคาน
  13.SMKL000080980A2 จิตทิพย์ โอชวิช
  14.SMKL000080981AM ปาลิตา อินถา
  15.SMKL000080982GZ ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  16.SMKL000080983LP จารุวรรณ สมบัติมล
  17.SMKL000080984YJ ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  18.SMKL000080985HE อริสา วงษ์ศุทธิภากร
  19.SMKL0000809866U รัศมี สาเทศ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 100. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081110UE พีระศักดิ์ โตติยะ
  2.SMKL000081111UR วาสนา ทัดวงค์
  3.SMKL000081112EJ นงค์เนตร ศุภชีวะ
  4.SMKL0000811138B พีระศักดิ์ โตติยะ
  5.SMKL000081114J8 ณัฐวุฒิ
  6.SMKL000081115HA จันทร์จิรา ทองเสม
  7.SMKL000081116AB นุสรา วรรณกูล
  8.SMKL000081117TA รพีพรรณ พินทะกัง
  9.SMKL000081119VK ณัฐวุฒิ
  10.SMKL000081120RQ เข็มจริยา
  11.SMKL000081121AD ศรัณญา จุลฬา
  12.SMKL000081122KX วาสนา ทัดวงค์
  13.SMKL00008112342 จันทร์แรม สนบ้านเกาะ
  14.SMKL000081124GK ประเสริฐ น้อยสุข
  15.SMKL0000811259D อัจฉราพร พงษาปาน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 101. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081261QA รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์ ( 3 ชิ้น )
  2.SMKL000081262QB ประจวบสุข
  3.SMKL000081263LA ปิติ คูณธรรมรัตน์
  4.SMKL000081264A4 ดาวสงวนศรี ผานคำ
  5.SMKL000081265AA จันทิมา สกุลจาป
  6.SMKL000081267G8 พรศิริ สุทธิธรรม
  7.SMKL000081269PV เนตรชนก คงฉิม
  8.SMKL000081270HH ณัฏฐินันท์ แสนสุทธิ์
  9.SMKL0000812712H ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  10.SMKL000081273A8 อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  11.SMKL000081275RJ กาญจนา พยุหกฤษ
  12.SMKL000081276CU บัวผัน กลิ่นระรวย
  13.SMKL000081278VR ณัฏฐ์ธิภรณ์ ลอยใหม่
  14.SMKL000081281GS ขวัญจิต แซ่ตั่ง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 102. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722037783TH 11110 จันจิรา
  2.ED722037797TH 95110 อาก้าว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081424A6 จันทิมา สกุลจาป
  2.SMKL000081425JU วรินดา คชรักษ์
  3.SMKL0000814264A เกษศิรินทร์ สังข์ยุทธ์
  4.SMKL0000814273A ธวัชชัย
  5.SMKL000081428AE จารินี
  6.SMKL0000814295A ชัชญา วงศ์เชวงทรัพย์
  7.SMKL000081430AV ประเสริฐ น้อยสุข
  8.SMKL0000814312E มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  9.SMKL000081432PU เข็มจริยา
  10.SMKL000081437X8 ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 103. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081563QQ ชินตา พงศ์ศิริเลิศ
  2.SMKL000081565UB อุบล คนสวย
  3.SMKL000081567AA จุลีรัตน์ แซ่ล่าย
  4.SMKL000081569RM ชวลิต พัฒนพรชัย
  5.SMKL000081571AY บุญสุข จงศิริโชค
  6.SMKL000081574GA นันทนา โรจน์เลิศจรรยา
  7.SMKL000081576AA วิกานดา เลิศวิกรานต์
  8.SMKL000081562RT จิตติมา บริบูรณ์ทรัพย์(ร้านด๊อกกี้)
  9.SMKL000081564X5 มนตรี กล้ากสิกิจ
  10.SMKL0000815665P กฤษณี โภโต
  11.SMKL000081568AV ผกาภรณ์ บุญราช
  12.SMKL0000815703A วริษา
  13.SMKL000081572B3 ม่อน
  14.SMKL000081573RS อาภรณ์ สมใจ
  15.SMKL0000815756C จันทนา
  16.SMKL000081577H7 ชลดา จิระวานิตย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 104. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722047043TH 10290 ธัชมา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081725WK อุบล คนสวย
  2.SMKL000081726GA Thandar Aye ตาจ่อ
  3.SMKL000081727VA นฤมล สุพรรณจนาภพ ( 2 ชิ้น )
  4.SMKL000081728TD อัชชาพร กาญจนภิญพงศ์
  5.SMKL000081729QG จุฑามาส โทมโคกกรวด
  6.SMKL0000817302S อัจฉรีย์ ภูวศิษฏ์เบญจภา
  7.SMKL000081731CW จันทร์แรม สนบ้านเกาะ
  8.SMKL000081732LG แสงเดือน นาคศรีสุข
  9.SMKL000081733PG สุภาภรณ์ ภัทรายุตวรรตน์
  10.SMKL000081734AP ดนัย ตุ้มม่วง
  11.SMKL000081735ZL มาลี วัชรสุขกิจไพศาล
  12.SMKL000081736EJ ชนัญชิดา ภักตรนิกร
  13.SMKL000081737RA ขวัญใจ ภคภิญโญภาพสกุล
  14.SMKL0000817384W รชยา อเนกธนโรจน์กุล
  15.SMKL000081739AZ จันทราวรรณ ก่อมขุนทด
  16.SMKL0000817407R ชฎาทิพย์ บุญนาค
  17.SMKL000081742A4 จันทนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 105. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/6/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED722070197TH 23170 วิยะดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน KERRY***
  1.SMKL000081836CX อรอุมา วังยูซบ
  2.SMKL000081837L5 สุรางค์ ตรีเดช
  3.SMKL000081838KA ชณัฐชา
  4.SMKL000081839AA บัวผัน กลิ่นระรวย
  5.SMKL000081840GA บัวผัน กลิ่นระรวย
  6.SMKL000081841D9 พรรณทิพย์
  7.SMKL000081843AS ณัฐนันท์ มุตตามระ
  8.SMKL000081844QE แสงเดือน นาคศรีสุข
  9.SMKL000081845YC สุรชัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์